Dne 6. 2. 2018 se konal v Praze seminář na téma Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů. Seminář lektorsky zajišťoval JUDr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL. M.. Byl zaměřen na témata: vlastnická a řídicí struktura, majetková struktura, skutečně držená účast, přímý a nepřímý podíl, skutečný majitel a evidence skutečných majitelů a svěřenských fondů; uvedení českých i unijních právních předpisů, které s těmito pojmy operují, zejména zákon o veřejných rejstřících, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu, české a unijní předpisy týkající se EU fondů, mezinárodních sankcí atd.; identifikace podílů a vlastníků podílů ve vlastnické struktuře a skutečných majitelů; identifikace ovládajících subjektů; srovnání možných způsobů vlastnictví obchodních korporací, jejich doložení a přístupu k dokladovým dokumentům v některých členských státech EU a třetích zemích; doložení vlastnické struktury a skutečného majitele v závislosti na typu subjektu ve vlastnické struktuře, výpis z veřejného rejstříku, výpis z účtu cenných papírů, seznam akcionářů, potvrzení uschovatele o složení listinných akcií na majitele do nevratné úschovy, zvláštní případy doložení podílu v neziskových právnických osobách a svěřenských fondech. Účastníci hodnotili zejména praktické postupy při rozkrývání struktur a dále ocenili vybrané informace o tom, co lze v jednotlivých zemích zjistit o majetkové struktuře právnických osob.

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí soudce Nejvyššího správního soudu a dlouholetého člena Rady Justiční akademie JUDr. Jana Vyklického.

Za jeho působení ve funkci člena Rady Justiční akademie přispěl svými odbornými zkušenostmi, moudrostí a lidskostí k rozvoji vzdělávání v oblasti justice.

Justiční akademie i její Rada zejména oceňuje jeho mimořádnou snahu při prosazování nové koncepce vzdělávání v justici a úsilí, s jakým se snažil pozdvihnout prestiž Justiční akademie.

Svými uvážlivými postoji a přirozeným citem pro profesní etiku a vysokým morálním kreditem nám bude vzorem a trvalou inspirací.


Sluší se v této chvíli smutku za vše poděkovat.


Čest jeho památce.

 

Mgr. Ludmila Havelová
pověřená zastupováním funkce ředitele Justiční akademie

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
předseda Rady Justiční akademie

IMG V pondělí 2. října 2017 byl zahájen historicky I. běh vstupního vzdělávání pro zaměstnance soudů, na který pak 4. prosince 2017 navázal běh II. V obou případech se jednalo o týdenní kurz, kterého se zúčastnilo vždy 57 zájemců. V rámci týdne se studenti postupně zabývali těmito studijními bloky:• Stali jsme se zaměstnanci justice
• Slovníček pojmů
• Aplikace a informační systémy
• Základní znalosti vedení spisu dle VKŘ
• Základy ovládání aplikace ISAS, ISKS, ISIR, ISVKS
• Seznam jmen
• Práce s dokumenty
• Stručný přehled základních profesních a etických pravidel soudního úředníka

IMG 2755 Ve dnech 22. až 24. ledna 2018 se v Kroměřížských prostorách Justiční akademie konal seminář Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce. Seminář, o který je každoročně mezi soudci enormní zájem, navštívilo na 120 účastníků. Dalších 200 osob sledovalo alespoň část semináře živě na video streamu.
Na programu semináře byly kromě již tradičních přednášek shrnujících nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, také témata jako dopad insolvenčního práva do opatrovnické agendy (Mgr. R. Krhut) nebo problematika křivých obvinění ze sexuálního zneužívání v době rozvodů. K tomuto tématu vystoupili mimo jiné i PhDr. Alexandra Machková a mjr. Mgr. Jan Machuta z Krajského ředitelství policie hl. města Prahy.

V lednu (18. 1. 2018) a v únoru (14. 2. 2018) se v Praze konaly 2 jednodenní semináře zaměřené na dopravní problematiku pro trestní soudce a státní zástupce. Byly prioritně zaměřené pro trestní soudce a státní zástupce spadající pod působnost Městského soudu v Praze a Městského státního zastupitelství v Praze. Seminář v lednu byl v dopolední části zaměřen na téma znaleckého posuzování ovlivnění řidičů návykovými látkami jinými než alkohol. Únorový seminář byl mj. zaměřen na téma znaleckého posuzování dopravních nehod typu nedání přednosti vs. rychlost a na téma přestupků v silniční dopravě. V roce 2018 Justiční akademie připravila ještě dva vícedenní semináře na téma dopravní problematiky, a to 7. - 9. března a 25. - 27. června 2018, oba se budou konat v Kroměříži.

Okamžik, prosím. Načítám data...