(časopis Soudce č. 4/2017/roč. XIX - str. 23-24)

Začátkem března se v Kroměříži v prostorách Justiční akademie uskutečnilo pracovní setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů. Setkání bylo zorganizováno Odborným kolegiem pro řízení a správu okresních soudů SU ČR ve spolupráci s Justiční akademií. Cílem kolegia při přípravě a organizaci setkání bylo vytvoření jakési platformy a prostoru pro vzdělávání předsedů, popř. místopředsedů soudů, jejich pravidelné setkávání, výměnu zkušeností a diskusi o řešení aktuálních problémů, se kterými se ve své praxi setkávají. Navíc je třeba vzít do úvahy, že po uplynutí sedmiletých (či víceletých) funkčních období se funkcí u okresních soudů ujímají i soudci, kteří do té doby v žádné justiční řídící funkci nepracovali, jsou hozeni do justičních vod a plavat se učí sami. Prostor pro společná pracovní setkávání by tak měli mít tedy jak začínající soudní funkcionáři, tak ti zkušenější i ti zkušení. Ideálním místem pro konání těchto setkávání je Justiční akademie, která při tomto specifickém vzdělávání může zajistit organizační, lektorské a další potřebné zázemí, což při svém úvodním vystoupení potvrdil i ředitel Justiční akademie Mgr. Filip Glotzmann.

Snahou a záměrem při přípravě setkání předsedů okresních soudů bylo sestavit program setkání tak, aby byl pestrý, aby nebyl monotematický a aby také reagoval na aktuální justiční témata. Tento záměr se podařilo naplnit. Účastníci setkání společně s lektory probírali taková témata jako například investice a veřejné zakázky v podmínkách okresního soudu, personalistika, předseda soudu jako účastník kárného řízení a některé další základní činnosti předsedy soudu při řízení a správě okresního soudu (tvorba rozvrhu práce, agenda přísedících, součinnost s justiční stráží). Se svým lektorským příspěvkem týkajícím se kárného řízení vystoupila Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka SU a soudkyně NSS. Personálním procesům jako je například vstupní vzdělávání, adaptační proces nových zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, katalogy pracovních pozic a popisy pracovních míst se ve svých vystoupeních věnovala Mgr. Sabina Filáková, lektorka Justiční akademie pro personální procesy a Mgr. Iveta Schőffelová, ředitelka liberecké pobočky KS Ústí nad Labem. Investičním záměrům a veřejným zakázkám v podmínkách okresních soudů se jako lektoři věnovali Ing. Zbyněk Spousta z Ministerstva spravedlnosti ČR a Ing. Zdeněk Tonar, ředitel správy KS v Brně. Pracovněprávní problematice v podmínkách okresních soudů, jako je například zařazování zaměstnanců do platových tříd, jejich odměňování, práce přesčas a pracovní pohotovost, se věnoval JUDr. Jiří Kocourek z Ministerstva spravedlnosti ČR. Některým základním činnostem předsedy okresního soudu se jako lektoři dále věnovali Mgr. Martina Flanderová, Ph.D., předsedkyně Okresního soudu v Táboře a JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D., předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Systemizaci soudců a zaměstnanců a rozpočtovou problematiku s účastníky setkání rozebral ve svém dalším vystoupení Ing. Zdeněk Tonar, ředitel správy KS v Brně. Obsah převážné části vystoupení jednotlivých lektorů je zřejmý i z jejich prezentací, které jsou k dispozici nejen pro účastníky setkání na stránkách Justiční akademie. V této souvislosti je jistě zajímavým počinem, a to nejen pro začínající funkcionáře soudu, prezentace obsahující přehled právních předpisů upravujících jednotlivé oblasti řízení a správy soudu.

Okresní (obvodní) soudy tvoří páteř celé justice v České republice a to jak co do počtu a šíře projednávaných věcí, tak co do počtu účastníků, kterých se dotýká. Stejně tak většina soudců je přidělena k výkonu funkce u okresních (obvodních) soudů. K 1. březnu 2017 byl evidenční počet všech soudců v České republice 3030 a z toho soudců vykonávajících svoji funkci u okresních (obvodních) soudů bylo 1845, tedy přibližně 61 %. Je přitom určitým paradoxem, že za tohoto stavu se předsedové okresních soudů setkávají převážně jen v rámci svých soudních krajů na poradách s vedením svého příslušného krajského soudu. Systém pravidelného vzdělávání předsedů a místopředsedů soudů prakticky zatím neexistuje. Účastníci setkání v uvedených směrech deficit pociťují a je podle nich žádoucí, aby funkcionáři okresních soudů měli možnost se setkávat a komunikovat nejen v rámci svých soudních krajů, ale i napříč celou republikou. Mnozí bývalí předsedové okresních (obvodních) soudů jistě potvrdí, že výkon funkce předsedy, či místopředsedy soudu, je svébytnou justiční odborností vyžadující specifické znalosti a dovednosti, se kterými se často v pozici řadového soudce nikdy nesetkali. Smysl a význam společného setkávání funkcionářů soudů vystihuje i vyjádření předsedy Okresního soudu v Prostějově JUDr. Petra Vrtrěla: „Byla to pro mě jedinečná příležitost si poslechnout kolegy a další přednášející k naší rozmanité a náročné agendě řízení okresních soudů. Myslím, že je velmi žádoucí si vyměňovat zkušenosti na takovémto fóru, neboť málokdo z nás přišel do funkce předsedy soudu po předchozím manažerském vzdělávání a než se vůbec naučíme naši agendu plně zvládat, pomalu nám naše funkční období končí. Určitě by bylo vhodné podobnou příležitost nabídnout místopředsedům, příp. kandidátům do funkcí předsedy soudu, aby věděli, co je čeká a nemine!“

Odborné kolegium pro řízení a správu okresních soudů SU proto hodlá pokračovat v organizaci společných setkání funkcionářů okresních soudů a je připraveno se podílet i na vytvoření koncepce pravidelného vzdělávání funkcionářů okresních (obvodních) soudů. Za dosavadní spolupráci při organizaci setkání je třeba poděkovat Justiční akademii.

Za Odborné kolegium pro řízení a správu okresních soudů SU ČR
JUDr. Roman Švaňhal, Ph.D.
předseda OS ve Žďáru nad Sázavou

Okamžik, prosím. Načítám data...