Mezinárodní právo rodinné v praxi – zpráva ze společného semináře

JUDr. Jana Wurstová

Po několika letech se z prvotního nesmělého pokusu pořádat společně s Justiční akademií semináře, na nichž by se sešli účastníci – zástupci obou právnických profesí – soudců i advokátů – stalo již pravidlo. Ukázalo se, že vybere-li se vhodné téma, na kterém má stejný zájem soudcovský i advokátní stav, přináší to značné obohacení diskusí, oživení a všestranný prospěch. Je to ostatně vždy vidět z anketních lístků, kde se účastníci k semináři mohou anonymně a svobodně vyjádřit. Nejvhodnějším tematickým pojítkem bývá samozřejmě evropské právo, resp. jeho vybrané oblasti.

V tomto kontextu uspořádala Česká advokátní komora 26. března 2010 (tentokrát v budově Justiční akademie v Praze v Hybernské ul. 18), opět po více než roce další z mnoha seminářů, v nichž jsou evropská a mezinárodní právnická témata pojítkem nejen mezi zmíněnými profesemi, ale také mezi ČAK a jejím tradičním partnerem – ERA, Akademií evropského práva v Trieru.  (ČAK má s ERA již více než rok výhodnou smlouvu umožňující advokátům značné slevy při účasti na jejích akcích.)

ERA a ČAK pořádají společné semináře dokonce již od r. 1993, tedy déle než s Justiční akademií. Hrály mj. významnou úlohu pro vzdělávání advokátů v evropském právu před vstupem ČR do EU. ERA je vždy zárukou, že zahraniční přednášející, zpravidla známí odborníci v evropském i mezinárodním právu, jsou velmi citlivě ERA vybráni, a jsou proto významným přínosem a zárukou vysoké úrovně informací a poznatků. Ostatně, význam této poslední akce byl zdůrazněn i tím, že ji zahájila ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová, místopředseda České advokátní komory JUDr. Antonín Mokrý a zástupce ředitele ERA Jean-Philippe Rageade. Právě on zmínil a vysoce ocenil pro něj údajně překvapující fakt, že pro nás již dosti obvyklá účast soudců a advokátů na společném semináři je v Evropě raritou. A to dokonce i ve státech, které považujeme z hlediska vzdělávání právnických profesí za pokročilé (např. Německo či Francie). Zopakoval zásluhy ČAK a jejích předsedů o to, že po letech snah přistoupila Česká republika na jaře minulého roku do ERA. Právě tato výrazná úloha a podíl české advokacie přispěly ke sjednání unikátní smlouvy ČAK s ERA, která umožňuje využívat odborné zdroje ERA za sníženou částku. Je to jediná smlouva ERA s nevládní profesní organizací.

Tentokrát, vlastně poprvé za řadu let, bylo vybráno rodinněprávní téma, na rozdíl od předchozích setkání, která se věnovala soutěžnímu právu, mezinárodní arbitráži a dalším, vesměs z oblasti obchodního práva. Organizátoři tak učinili s určitým váháním. Rozhodujícím faktorem pro toto rozhodnutí byly značné změny a vývoj této tematiky v evropském právu. Dílčími tématy byly, jak lze z předchozího odhadnout, ty otázky, které právě v evropském právu začaly v posledních letech hrát prim: rozvod a rodičovská zodpovědnost (nařízení Brusel IIa), nové nařízení o výživném [nařízení Rady (ES) č. 4/2009]. Vzhledem ke složitosti vyplývající z faktu, že partneři – rodiče bývají nejen oba ze států EU, ale jeden z nich často ze států mimo EU, bylo třeba pro úplnost pohledu na tuto tematiku v širší Evropě pojednat i opatření ochrany dětí podle Haagských úmluv, zejména podle Haagské úmluvy o ochraně dětí (1993) a Haagské úmluvy o mezinárodních únosech dětí (1980). To vše obohaceno o praktické problémy přeshraničních rodinněprávních případů a judikaturu Evropského soudního dvora a Evropského soudu lidských práv. Na jeden den velmi bohatý program!

Z české strany nemohli být přednášející lepší a povolanější: Mgr. Zuzana Fišerová, ředitelka mezinárodního civilního odboru ministerstva spravedlnosti, s úvodem do celé tematiky, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., zkušený soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, s velmi frekventovanými problémy přeshraničních únosů dětí (člen kontaktní sítě soudců Haagské konference mezinárodního práva soukromého i Vnitřní soudní sítě) a JUDr. Lenka Pavlová, advokátka, která se věnovala praktickým problémům přeshraničních rodinněprávních případů, a to nejen z pohledu ryze právního. Mgr. Fišerová celou konferenci velmi obratně a kultivovaně moderovala. Vzhledem k tomu, že je organizátorkou a kontaktním bodem Evropské soudní sítě za Českou republiku (schůzky Vnitřní soudní sítě jsou také přínosem pro zástupce ČAK, která je v ní členem jako pouze jedna ze dvou advokátních komor v členských státech EU), shromažďují se v tamním odboru veškeré informace a podklady i z rodinněprávní oblasti evropského a mezinárodního práva.

Dvě z přednášejících byly profesně i tematicky rozdílné osoby, nicméně obě velmi impresivní, hluboce znalé svých témat a viditelně velmi oddané svojí profesi. Byla to jednak německá advokátka Dr. Kerstin Niethammer-Jürgens, odborná advokátka pro věci rodinné z Potsdamu, jednak prof. Bea Verschraegen z Univerzity ve Vídni. První probrala Haagské úmluvy o ochraně dětí (1993) a o mezinárodních únosech dětí (1980), a to na mnoha vlastních kauzách, v nichž byly strany často národnosti německé (vesměs matky) a z USA (vesměs otcové). Je to pro Německou spolkovou republiku dosti častá tematika, jak je vidět z faktu, že přednášející uvedla vysoké číslo 80 právě běžících případů pouze v její vlastní kanceláři. Bea Verschraegen je velmi známá rakouská odbornice v právu rodinném, národním, mezinárodním i evropském, která přinesla bohatý výčet zajímavých a různorodých judikátů jak Evropského soudu pro lidská práva Rady Evropy ve Štrasburku, tak Soudního dvora EU v Lucemburku. Její přednáška by bývala vyžadovala větší časový prostor, který bohužel seminář neumožnil.

Z probíraných témat bude jistě pro mnohé advokáty, specializované na rodinné právo, užitečné zmínit nejnovější počiny v oblasti mezinárodní i evropské.

V té první je to sjednání Haagské úmluvy o vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (2007) a protokolu o právu použitelném na vyživovací povinnosti (2007).

V EU pak nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a současně se zavádějí pravidla pro určení rozhodného práva ve věcech manželských (tzv. nařízení Řím III) a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a o vytvoření evropského dědického osvědčení (předložen 14. 10. 2009).

Některé z přednášek jsou vyvěšeny v archivní části internetové stránky ČAK pro oblast vzdělávání advokátů – www.cak.cz/Vzdělávání advokátů/Archiv vzdělávacích akcí, o poskytnutí jiných (zejména od zahraničních přednášejících) usiluje odbor mezinárodních vztahů ČAK. Pokud uspěje, budou vyvěšeny stejným způsobem.

Bulletin advokacie č. 5/2010

{modal url="images/stories/Napsali_o_nas/1_WURSTOVA_FOTO.jpg"}1_FOTO{/modal}


{modal url="images/stories/Napsali_o_nas/2_WURSTOVA_FOTO.jpg"}2_FOTO{/modal}


{modal url="images/stories/Napsali_o_nas/3_WURSTOVA_FOTO3.jpg"}3_FOTO{/modal}

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...