Prague pride Ve středu 11. listopadu 2020 uspořádala Justiční akademie historicky první seminář, který se uceleným způsobem zabýval postavením a právy sexuálních a genderových menšin. Aktuální průzkumy ze světa i z České republiky ukazují, že v populaci žije v průměru kolem 10 % lidí, kteří nejsou heterosexuální či se hlásí k menšinové genderové identitě. Současná legislativa na tuto nemalou skupinu lidí ale mnohdy nemyslí, anebo její specifické potřeby pokrývá pouze částečně. Seminář poskytl soudcům základní orientaci v problematice LGBT, a to nejen z pohledu právního, ale i z pohledu sociologického a psychologického. Kromě obecného úvodu do problematiky byly rozebírány souvislosti v oblasti rodinného práva, otázky transgenderu, možnosti obrany před diskriminací a před projevy nenávisti.
Seminář se uskutečnil ve spolupráci s Prague pride, o. s. v rámci projektu Justiční akademie Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Lektorsky se na semináři podíleli Aleš Rumpel, vzdělávací specialista, Prague Pride, o.s., Martina Veverková, sociální analytička, Median, Petr Kalla, advokát, doc. Irena Smetáčková, katedra psychologie PedF UK, Karel Suda, Kancelář veřejného ochránce práv a Petra Vytejčková, advokátka.

Judicial ethics Ve dnech 2. – 6. 11. 2020 se Justiční akademie připojila k sedmi dalším evropským státům (Belgii, Chorvatsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii a Nizozemsku) a uspořádala online verzi semináře realizovaného v rámci projektu Aiakos. Tento projekt je cílen na čekatele a asistenty a jeho hlavním posláním je poskytnout delegátům mezinárodní platformu, díky které mají přirozenou příležitost seznámit se s justičními systémy jiných zemí, navázat nové kontakty a prohloubit evropský rozměr své profese. V letošním roce musely být atraktivní evropské destinace nahrazeny online platformou. 23 účastníků ze šesti evropských států (CZ, B Team Hungary E, HU, FR, IT, NL) se tak po celý uplynulý týden potkávalo ve virtuálním prostoru platformy Zoom a společně absolvovali workshopy zaměřené na mezinárodní spolupráci v civilních i trestních věcech, měli příležitost se zamyslet na etickými problémy profese, podjatostí, vědomými i nevědomými předsudky a jejich vlivu na naše rozhodování a v neposlední řadě si prohloubit znalosti odborného anglického jazyka. Interaktivita a dynamika práce v jednotlivých blocích si ničím nezadala s aktivitou požadovanou na prezenčních akcí. Velký dík tak patří skvělému lektorskému týmu, který v letošním roce tvořili Denisa Petriláková, Martina Grochová, Zuzana Vikarská a Leslie Cuthbert. Na závěr nám dovolte citovat slova jednoho z účastníků: Judicial Cooperation in Civil Matters „It was awesome. I hadn't got any expectation because of the new situation, but I was really amazed. The topics were really interesting. I wanted to be part of all the lectures and not just switch off the camera and watch a football match instead or i don't know. The lecturers couldn't be choosen better. They were all inspiring and well prepared, using even better the online space then some other lecturer the face to face situation. It was so interactive I had to pay attention in every second not to get lost. And the cool thing was, I wanted to pay attention”. 

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) otevřela přihlašování na dlouhodobé stáže u následujících institucí: Soudní dvůr pro lidská práva; Soudní dvůr Evropské unie a EUROJUST.

Pro bližší informace o způsobu přihlašování, podmínkách stáže a délce jejího trvání se můžete obrátit na mezinárodní oddělení Justiční akademie.

Ve dnech 7. – 9. září 2020 se Justiční akademie stala místem setkání soudců a státních zástupců, kteří zde přišli diskutovat o etických hodnotách a principech v oblasti právních profesí.
I když byl tento 1 etika již šestnáctý ročník diskusního fóra s názvem „Etika v právu“ poznamenán mnoha epidemiologickými opatřeními, zájem ze strany účastníků byl veliký.
Zahájení pondělního programu se ujala ředitelka Justiční akademie Mgr. Ludmila Vodáková. Prvním zamyšlením otevřel řadu přednášek nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman spolu s Mgr. Pavlem Pukovcem, náměstkem nejvyššího státního zástupce. Otázce „Co od justice očekává veřejnost“ se ve svém následujícím příspěvku věnovala předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Lenka Ceplová. Odpoledne jsme se pak prostřednictvím videokonference spojili s profesorem Jamesem E. Moliternem z Washington and Lee University School of Law a v diskusi moderované Mgr. Pavlem Žilinčíkem jsme se zaměřili na komparaci současných útoků na soudcovskou nezávislost a nestrannost v Americe a Evropě.
2 etika V úterý jsme pak přivítali velmi vzácnou návštěvu, prezidentku Slovenské republiky Zuzanu Čaputovou, která svým úvodním proslovem zahájila tento den. „Právě soudci jako jediní mají možnost nastavit justici zrcadlo bez toho, aby je kdokoliv mohl obvinit, že zasahují do její nezávislosti.“ uvedla paní prezidentka ve svém projevu.
Program pokračoval příspěvky významných osobností české justice. Své projevy přednesli předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa, předseda Vrchního soudu v Praze Mgr. Luboš Dörfl a soudce Ústavního soudu JUDr. Ludvík David, CSc.. Odpoledne byl čas vyhrazen pro dva paralelně probíhající diskusní panely. „Loajalitě a solidaritě soudce“ se věnoval panel pod vedením prezidentky Soudcovské unie Mgr. Daniely Zemanové a „Tlaku na soudce“ pak diskusní panel, jehož moderování se ujal Mgr. Tomáš Friedl, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
V poslední den 3 etika diskusního fóra se slova ujal předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra, který se věnoval etickým dilematům z pozice soudního funkcionáře.
Celým programem provázel JUDr. Tomáš Novosad, místopředseda Městského soudu v Praze.

forenzní sociální pracovníci V Kroměříži se ve dnech 24. – 27. srpna 2020 uskutečnil první seminář pro forenzní sociální pracovníky. Pilotní testování možnosti zavést tuto novou pozici na všech okresnícho soudech je jednou z aktivit projektu Zlepšování přístupu zranitelených skupin osob ke spravedlnosti, který bude Justiční akademie realizovat v letech 2020 – 2023 za finanční podpory Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021. Forenzní nebo také jinak řečeno soudní sociální pracovníci by měli napomoci zmodernizovat a zefektivnit především chod opatrovnických úseků soudů, jejich výraznější zapojení se předpokládá především v těch regionech, kde soudy začaly pracovat metodou interdisciplinární spolupráce. Do projektu samotného je zapojeno 10 partnerských okresních soudů, a to: OS Chrudim, OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS Tachov a OS Vsetín. Úvodní seminář se zaměřil na problematiku péče soudu o ohrožené děti, neboli oblast rodinného práva veřejného, nosnými tématy bylo lepší využívání institutu soudnho dohledu či participace dětí na soudním řízení. Hlavními lektory semináře byla expertka v oblasti sociální práce Mgr. Terezie Pemová a místopředseda KS Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Polák. Ukončení aktivity je plánovno na prosinec 2023 a její výsledky budou nezávisle evaluovány externí společností.

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality