Stalo se již tradicí, že v letních měsících Justiční akademie nabízí zájemcům z justice intenzivní odborné jazykové vzdělávání. A nabídka letošního léta je opět pestrá.
Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v termínu 20. – 24. 7. 2020 uskutečnily tři odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Probírala se trestněprávní terminologie, hovořilo se o hospodářské trestné činnosti, přednášející zařadili do programu celní a daňovou problematiku a mluvilo se i o kybernetické kriminalitě. Vysoká odborná úroveň seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé.
Justiční akademie dále organizovala v týdnu 27. – 31. 7. 2020 letní školy odborné angličtiny a francouzštiny. Tyto odborné kurzy byly tentokrát zaměřeny na jazykové aspekty související s problematikou mezinárodní spolupráce v trestních věcech s důrazem na organizovanou trestnou činnost a společné vyšetřovací týmy. Na pozadí odborných právních témat si účastníci pod vedením zkušených lektorů procvičovali a rozvíjeli své cizojazyčné dovednosti.
Na srpen jsou v plánu letní školy angličtiny a němčiny pro středně pokročilé (17. – 21. 8. 2020), ve kterých si jejich účastníci zdokonalí odbornou angličtinu a němčinu rozborem témat jak z občanského, tak trestního práva.

1 letni skola  2 letni skola   3 letni skola

 

 

Rada Evropy HELP V předposledním červnovém týdnu se naplno rozjela spolupráce Justiční akademie s programem Rady Evropy HELP (Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv). Nejprve byl v úterý 23. 6. 2020 otevřen ke studiu v pořadí druhý e-learningový kurz pod vedením tutora, a to kurz Procesní záruky v trestním řízení a práva obětí trestných činů. Místo původně plánovaného prezenčního zahájení s mezinárodní účastí – kurz byl souběžně otevřen ke studiu také v Rumunsku a Bulharsku – se konala videokonference za účasti paní Any-Marie Telbis ze sekretariátu programu HELP, a Mgr. Martina Lýska, soudce KS v Ostravě – pobočka Olomouc a Mgr. Jany Zapletalové Koláčkové, kteří jsou tutory kurzu. Během online semináře byli účastníci seznámeni s programem HELP a online platformou (http://help.elearning.ext.coe.int/ )obsahující více než třicítku kurzů o lidských právech. Čeští tutoři seznámili účastníky s časovým harmonogramem kurz a materiály, které tvoří českou adaptaci kurzu. Do kurzu se zapsalo 55 účastníků a jeho zakončení je plánováno na začátek září 2020.
V pátek 26. 6. 2020 se dále uskutečnilo školení pro tutory (Training of trainers) programu HELP. Justiční akademie oslovila dvacítku odborníků v oblasti ochrany lidských práv a nabídla jim účast na tomto školení. Účastníci kurzu se po jeho absolvování a odevzdání závěrečného úkolu stanou certifikovanými tutory programu HELP a budou moci samostatně vést e-leraningové kurzy. Justiční akademie plánuje v příštích letech nabízet vybrané HELP kurzy v tutorované podobě, v září 2020 bude ke studiu otevřen kurz Klíčové lidskoprávní principy v biomedicíně. Kromě těchto tutorovaných kurzů jsou v systému ASJA propagovány také kurzy vhodné k samostudiu (Násilí na ženách a domácí násilí, Justice vstřícná k dětem, Lidská práva ve sportu, Práva osob se zdravotním postižením, Úvod do Evropské úmluvy o lidských právech a Evropského soudu pro lidská práva, Azyl a EÚLP, Boj proti obchodování s lidmi a Zákaz špatného zacházení).

dovoluji si Vás informovat, že na základě opatření v rámci prevence šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) Ministerstva spravedlnosti z 11. března 2020 ruší Justiční akademie všechny vzdělávací akce a jim obdobné akce do odvolání.

O zrušení vzdělávacích akcí budou přihlášené osoby informovány i systémem ASJA.

PŘÍLOHA

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (horečka, dýchací potíže, silný kašel) a v posledních týdnech jste se vrátili z oblastí postižených nákazou, prosíme:

• Nevstupujte do budovy Justiční akademie

• Zůstaňte doma a kontaktujte nepřetržitou informační linku

- Státního zdravotního ústavu, tel.: 724 810 106 a 725 191 367 nebo

- Krajskou hygienickou stanici, tel.: 577 006 759 a 724 221 953.

 
Děkujeme za ohleduplnost vůči nám všem.

 

Dear participants,

If you suspect a coronavirus infection (fever, breathing problems, severe coughing) and in last few weeks you have come from areas affected by the infection, we would like to kindly ask you for the following instructions:

• Please, do not enter the Judicial Academy

• Stay at home and contact your coordinator immediately


Thank you for understanding and for your cooperation.

domácí násilí Na seminář se přihlásilo přes 80 soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů. Úvodní přednášky se zhostila forenzní psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., která seznámila posluchače s průsečíky a rozdíly mezi domácím násilím a genderově podmíněným násilím. Na její přednášku navázal JUDr. Durdík s příslušnou judikaturou Nejvyššího soudu. Dále byla pozornost věnována specifikům domácího násilí ze strany státního zástupce a z pohledu policejní praxe. Na semináři vystoupila také advokátka JUDr. Lucie Hrdá, která mimo jiné vystupuje v trestním řízení jako zmocněnec poškozených a na závěr seznámili zástupci z Intervenčního centra účastníky se svou činností v systému ochrany před domácím násilím. Všem přednášejícím patří velké poděkování za velmi cenné informace o jednom ze smutných fenoménů naší doby.

foto zdroj: https://www.intervencnicentrum.cz/post/o-intervennm-centru

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality