IMG 2096 Ve druhé polovině září se v Kroměříži sešli zástupci 8 okresních soudů, zástupci OSPOD a odborníci na rodinné poradenství na praktickém workshopu na téma interdisciplinární spolupráce.
Obsahem společných diskusí bylo nastavení pravidel vzájemné spolupráce a popsání potřeb jednotlivých institucí. Dále byla na programu problematika edukace rodičů, zejména témata rodičovské odpovědnosti a kompetencí. V neposlední řadě byly popsány principy rozhodování a postupy zúčastněných institucí.
Účastníci v závěrečném hodnocení vyjádřili poděkování Mgr. Vladimíru Polákovi za výborně připravená diskusní témata a řízení celé akce.

knihovnice Ve dnech 5. a 6. 10. 2017 se knihovnice Justiční akademie, paní Yveta Gajová, účastnila semináře Evropských dokumentačních center, který pořádala Evropská komise. Spolu s další vybranou účastnicí, paní Marcelou Vašíčkovu z Ústřední knihovny UK Praha, reprezentovaly Českou republiku mezi 100 dalšími účastníky z 25 zemí Evropy. Evropská dokumentační centra, z nichž jedno bylo zřízeno při knihovně Justiční akademie v roce 2006, shromažďují materiály zdarma poskytované Evropskou komisí s cílem informativně podporovat vzdělání a studium otázek evropské integrace.
Na programu semináře byly mimo jiné přednášky o prioritách EU, jako jsou sociální práva, dobrovolnictví a regionální politika. Dále složité otázky autorského práva a ochrany údajů. Kromě toho byly poskytnuty informace o nové webové stránce Úřadu pro úřední tisky a novém on-line katalogu knihovny Evropské komise.
Více informací o EDC při knihovně Justiční akademie najdete v odkazu: https://www.jacz.cz/ostatni-clanky/462-edc

Zástupce Justiční akademie se zúčastnil pracovní schůzky Evropské justiční vzdělávací sítě (European judicial training network, EJTN), která probíhala v prostorách nizozemské justiční vzdělávací instituce, Studiecentrum Rechtspleging (SSR) v Utrechtu. Schůzka byla zaměřená na výměnné stáže a studijní návštěvy odborných zaměstnanců justice.
Hlavním cílem výměnných stáží EJTN je zvýšit praktické znalosti o justičních systémech napříč evropským soudnictvím a prostřednictvím přímých kontaktů soudců a státních zástupců prohloubit znalost evropského práva a posílit ochranu lidských práv a svobod. Důležitým aspektem je také přímá výměna názorů a zkušeností mezi soudci, státními zástupci a školiteli členských států Evropské unie. Výměnný program klade důraz na rozvíjení evropské právní kultury, založené na vzájemné důvěře mezi justičními institucemi v evropském justičním prostoru.

V prvním zářijovém týdnu se na Justiční akademii uskutečnily dvě velmi zajímavé akce určené zejména pro bezpečnostní ředitele a další pracovníky justice zabývající se otázkami administrativní, personální a fyzické bezpečnosti. Ve dnech 4. - 5. 9. 2017 proběhl „Workshop pro bezpečnostní ředitele“, kde byli pozváni bezpečnostní ředitelé z krajských a vyšších soudů a státních zastupitelství. Za účasti zástupců Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp a dalších odborníků z praxe byla projednávána jednotlivá témata vztahující se k jejich praxi, a pak byly navrhovány společné postupy při řešení konkrétních situací. Na tento seminář pak následně volně navazoval seminář s názvem „Úkony na úseku ochrany utajovaných informací“, o který byl obrovský zájem, což dokládá účast 112 osob a následné výborné hodnocení této akce. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Tonarovi, který se zasloužil o konání těchto dvou akcí a také panu řediteli Mgr. Mikulášovi za výbornou spolupráci při organizaci daných seminářů.

Konference bude probíhat v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Curieových 7, Praha 1, ve dnech 26. – 27. 10. 2017.

Program konference naleznete zde.

Okamžik, prosím. Načítám data...