7. 2. 2018 se uskutečnil v Praze seminář na téma Drogová problematika pro trestní soudce a stání zástupce. Pozornost byla tentokrát zaměřena: na darknet a virtuální měny v drogové problematice; na likvidaci zajištěných rostlin konopí dle § 81b trestního řádu včetně metodiky odběru reprezentativních vzorků a postupu při zkoumání; na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva k drogové problematice. Odpoledne byl seminář věnován tématu drogově závislých matek a jejich dětí a obecně tématu ženy a závislosti. Za nejpřínosnější pro praxi byl účastníky hodnocen příspěvek zástupce KUP pplk. RNDr. Michaela Romana, CSc. z Kriminalistického ústavu v Praze, který se věnoval zejména metodice odběru reprezentativních vzorků a postupu při zkoumání a otázkám spojených s likvidací zajištěných rostlin.

Evropské komise zahájila veřejné konzultace k tématu budoucího dalšího vzdělávání v justici o evropském právu. On-line konzultace probíhá od 1. 2. 2018 do 26. 4. 2018, a to formou vyplnění elektronického dotazníku, který je dostupný z následující webové stránky https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GeneralConsultationEuropeanJudicialTraining

Prosím klikněte na tento odkaz. Na výchozí stránce tohoto odkazu se objeví text s názvem Introduction. Vpravo na této výchozí stránce můžete pod odkazem Languages zvolit jazyk, který Vám nejlépe vyhovuje pro vyplnění dotazníku.

Po přečtení úvodní stránky textu s názvem Introduction dole klikněte na odkaz Next a dotazník, který se automaticky načte, můžete začít vyplňovat on-line, vyplňování dotazníku Vám zabere jen 15-30 minut. Za každou instituci či subjekt může být odesláno více odpovědí.

Děkujeme, že vyplněním dotazníku pomáháte ke stanovení reálných potřeb pro justiční vzdělávání v oblasti práva EU pro nadcházející období.

Dne 6. 2. 2018 se konal v Praze seminář na téma Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů. Seminář lektorsky zajišťoval JUDr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL. M.. Byl zaměřen na témata: vlastnická a řídicí struktura, majetková struktura, skutečně držená účast, přímý a nepřímý podíl, skutečný majitel a evidence skutečných majitelů a svěřenských fondů; uvedení českých i unijních právních předpisů, které s těmito pojmy operují, zejména zákon o veřejných rejstřících, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu, české a unijní předpisy týkající se EU fondů, mezinárodních sankcí atd.; identifikace podílů a vlastníků podílů ve vlastnické struktuře a skutečných majitelů; identifikace ovládajících subjektů; srovnání možných způsobů vlastnictví obchodních korporací, jejich doložení a přístupu k dokladovým dokumentům v některých členských státech EU a třetích zemích; doložení vlastnické struktury a skutečného majitele v závislosti na typu subjektu ve vlastnické struktuře, výpis z veřejného rejstříku, výpis z účtu cenných papírů, seznam akcionářů, potvrzení uschovatele o složení listinných akcií na majitele do nevratné úschovy, zvláštní případy doložení podílu v neziskových právnických osobách a svěřenských fondech. Účastníci hodnotili zejména praktické postupy při rozkrývání struktur a dále ocenili vybrané informace o tom, co lze v jednotlivých zemích zjistit o majetkové struktuře právnických osob.

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí soudce Nejvyššího správního soudu a dlouholetého člena Rady Justiční akademie JUDr. Jana Vyklického.

Za jeho působení ve funkci člena Rady Justiční akademie přispěl svými odbornými zkušenostmi, moudrostí a lidskostí k rozvoji vzdělávání v oblasti justice.

Justiční akademie i její Rada zejména oceňuje jeho mimořádnou snahu při prosazování nové koncepce vzdělávání v justici a úsilí, s jakým se snažil pozdvihnout prestiž Justiční akademie.

Svými uvážlivými postoji a přirozeným citem pro profesní etiku a vysokým morálním kreditem nám bude vzorem a trvalou inspirací.


Sluší se v této chvíli smutku za vše poděkovat.


Čest jeho památce.

 

Mgr. Ludmila Havelová
pověřená zastupováním funkce ředitele Justiční akademie

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
předseda Rady Justiční akademie

IMG V pondělí 2. října 2017 byl zahájen historicky I. běh vstupního vzdělávání pro zaměstnance soudů, na který pak 4. prosince 2017 navázal běh II. V obou případech se jednalo o týdenní kurz, kterého se zúčastnilo vždy 57 zájemců. V rámci týdne se studenti postupně zabývali těmito studijními bloky:• Stali jsme se zaměstnanci justice
• Slovníček pojmů
• Aplikace a informační systémy
• Základní znalosti vedení spisu dle VKŘ
• Základy ovládání aplikace ISAS, ISKS, ISIR, ISVKS
• Seznam jmen
• Práce s dokumenty
• Stručný přehled základních profesních a etických pravidel soudního úředníka

Okamžik, prosím. Načítám data...