Od 1. 1. 2018 započala realizace dvou projektů Justiční akademie, které budou financovány z ESF Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“ je zaměřen, jak již název napovídá, na vzdělávání ve vybraných ekonomických oblastech. Projekt je určen jak pro soudce a státní zástupce, tak pro zaměstnance ekonomické správy soudů a SZ.

Hlavní aktivitou projektu bude zejména prezenční výuka, která bude doplněna e-learningovými texty či případovými studiemi.

Druhý projekt s názvem „Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností“ je zaměřen na proškolení řídících zaměstnanců justice v oblastech plánování, organizování, řízení a vedení lidí. V rámci projektu budou organizovány cykly tří tematicky na sebe navazujících seminářů, po jejichž úspěšném absolvování dostane účastník certifikát. Tato nabídka seminářů bude dále doplněna jednotlivými semináři na rozvoj manažerských dovedností.

Další informace o obou projektech naleznete na tomto odkazu:
https://www.jacz.cz/vzdelavani/projekty/probihajici-projekty

Na sklonku roku uspořádali zaměstnanci Justiční akademie sbírku, jejíž výtěžek se rozhodli předat do ženské věznice Světlá nad Sázavou. Na základě doporučení vrchní komisařky, Mjr. Mgr. Moniky Myšičkové, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu, sbírka obsahovala zejména hračky do dětských koutků návštěvních místností a dále látky a výplně do pracovních dílen, ze kterých odsouzené zhotovují hračky a různé předměty pro charitu. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

obrzek obrzek

 

 

 

7. 2. 2018 se uskutečnil v Praze seminář na téma Drogová problematika pro trestní soudce a stání zástupce. Pozornost byla tentokrát zaměřena: na darknet a virtuální měny v drogové problematice; na likvidaci zajištěných rostlin konopí dle § 81b trestního řádu včetně metodiky odběru reprezentativních vzorků a postupu při zkoumání; na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva k drogové problematice. Odpoledne byl seminář věnován tématu drogově závislých matek a jejich dětí a obecně tématu ženy a závislosti. Za nejpřínosnější pro praxi byl účastníky hodnocen příspěvek zástupce KUP pplk. RNDr. Michaela Romana, CSc. z Kriminalistického ústavu v Praze, který se věnoval zejména metodice odběru reprezentativních vzorků a postupu při zkoumání a otázkám spojených s likvidací zajištěných rostlin.

Evropské komise zahájila veřejné konzultace k tématu budoucího dalšího vzdělávání v justici o evropském právu. On-line konzultace probíhá od 1. 2. 2018 do 26. 4. 2018, a to formou vyplnění elektronického dotazníku, který je dostupný z následující webové stránky https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GeneralConsultationEuropeanJudicialTraining

Prosím klikněte na tento odkaz. Na výchozí stránce tohoto odkazu se objeví text s názvem Introduction. Vpravo na této výchozí stránce můžete pod odkazem Languages zvolit jazyk, který Vám nejlépe vyhovuje pro vyplnění dotazníku.

Po přečtení úvodní stránky textu s názvem Introduction dole klikněte na odkaz Next a dotazník, který se automaticky načte, můžete začít vyplňovat on-line, vyplňování dotazníku Vám zabere jen 15-30 minut. Za každou instituci či subjekt může být odesláno více odpovědí.

Děkujeme, že vyplněním dotazníku pomáháte ke stanovení reálných potřeb pro justiční vzdělávání v oblasti práva EU pro nadcházející období.

Dne 6. 2. 2018 se konal v Praze seminář na téma Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů. Seminář lektorsky zajišťoval JUDr. Ondřej Vondráček Ph.D., LL. M.. Byl zaměřen na témata: vlastnická a řídicí struktura, majetková struktura, skutečně držená účast, přímý a nepřímý podíl, skutečný majitel a evidence skutečných majitelů a svěřenských fondů; uvedení českých i unijních právních předpisů, které s těmito pojmy operují, zejména zákon o veřejných rejstřících, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu, české a unijní předpisy týkající se EU fondů, mezinárodních sankcí atd.; identifikace podílů a vlastníků podílů ve vlastnické struktuře a skutečných majitelů; identifikace ovládajících subjektů; srovnání možných způsobů vlastnictví obchodních korporací, jejich doložení a přístupu k dokladovým dokumentům v některých členských státech EU a třetích zemích; doložení vlastnické struktury a skutečného majitele v závislosti na typu subjektu ve vlastnické struktuře, výpis z veřejného rejstříku, výpis z účtu cenných papírů, seznam akcionářů, potvrzení uschovatele o složení listinných akcií na majitele do nevratné úschovy, zvláštní případy doložení podílu v neziskových právnických osobách a svěřenských fondech. Účastníci hodnotili zejména praktické postupy při rozkrývání struktur a dále ocenili vybrané informace o tom, co lze v jednotlivých zemích zjistit o majetkové struktuře právnických osob.

Okamžik, prosím. Načítám data...