1 Na sto dvacet opatrovnických soudců a soudkyň se sešlo na třídenním semináři Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce, který se konal ve dnech 20. – 22. ledna 2020 v Kroměříži. Kromě obvyklých témat jako je shrnutí nejnovější judikatury Nejvyššího soudu (JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.), Evropského soudu pro lidská práva (Mgr. Eva Petrová) či aktuální praktické otázky rodinněprávní agendy (JUDr. Kantůrková)se na semináři obšírněji rozebíraly otázky spojené s rozhodováním soudu o rodinách, kde je přítomno násilí či domácí násilí. Úvodního teoretického příspěvku o dopadu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, do rozhodování v rodinné agendě se zhostil soudce Nejvyššího soud JUDr. Tomáš Durdík, o psychologických dopadech přítomnosti násilí v rodině na psychiku dítěte promluvila Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Celý blok pak završila přednáška advokátky JUDr. Lucie Hrdé o případech dobré praxe 2 aplikace zákona o obětech trestných činů v opatrovnických řízeních, ale i o důsledcích neposkytnutí takové ochrany.
Na semináři byly také představeny závěry 3. rodinněprávního sympozia JA k tématu střídavé péče. Text závěr sympozia včetně všech příloh je dostupný zde:

3. sympozium závěry Final

Ve dnech 18. - 20. 11. 2019 proběhl v Kroměříži za účasti zahraničních lektorů i účastníků seminář na téma „Organizovaný zločin a společné vyšetřovací týmy“.


Seminář byl primárně věnován problematice společných vyšetřovacích týmů (SVT) se zaměřením na specifika z hlediska českého trestního procesu a financování SVT Eurojustem. Součástí semináře byla prezentace SVT Vertigo, který představili samotní zástupci zúčastněných zemí (Markus Paintinger - státní zástupce Německo, Maciej Szczebiot - vyšetřovatel ABW Polsko, Mgr. Vít Koupil - státní zástupce VSZ Olomouc). Následný odpolední blok byl věnován živé panelové diskuzi státních zástupců a policistů, kteří mají s využíváním SVT zkušenosti.
V rámci semináře byli účastníci seznámeni také s činností Eurojustu - orgánu EU zřízeného za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy EU, a Europolu, jenž pomáhá členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Činnost Europolu představil sám vedoucí analytického projektu Europolu MTIC, pan Christopher Perryman.
Účastníci semináře ocenili kromě získání nových odborných znalostí zejména příležitost k navázání nových kontaktů z řad policistů, státních zástupců a trestních soudců.
Seminář by se nemohl konat bez významné pomoci ze strany Mgr. Lukáše Starého, národního člena ČR v Eurojustu, jemuž patří ze strany Justiční akademie poděkování.

Ve dnech 13. a 14. listopadu se v Kroměříži uskutečnilo již 3. rodinněprávní sympozium JA, které se tentokrát věnovalo problematice střídavé péče. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (soudci a soudkyně JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., JUDr. Soňa Soukupová, Mgr. Vladimír Polák, JUDr. Ingrid Kalináková (SK) a sociolog Mgr. Petr Fučík, Ph.D.) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců. Písemně zpracované teze z 3. sympozia, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků, bude v řádu několik týdnů publikována na stránkách www.jacz.cz a představena i na dalších seminářích.

Výstupy z 1. rodinněprávního sympozia JA na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítě, jsou ke stažení zde: https://www.jacz.cz/images/stories/Aktuality/2019/vystupy_1._sympozia_schvalene.pdf

Výstupy z 2. rodinněprávního sympozia JA na téma svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby, jsou ke stažení zde:
https://www.jacz.cz/aktuality/982-v-kromerizi-se-uskutecnilo-2-rodinnepravni-sympozium-ja-na-tema-pribuzenske-pece

Emoční inteligence a zvládání konfliktů. Zejména těmito tématy se zabývala dvacetičlenná skupina složená z předsedů soudů a vedoucích státních zástupců na mezinárodním semináři v Praze ve dnech 6. – 7. 11. 2019. V prakticky zaměřeném semináři se účastníci (zastoupeno bylo 17 států EU plus Gruzie a Albánie) mohli podělit o zkušenosti s vedením soudů či státních zastupitelství ve svých zemích a pod odborným vedením lektorů semináře, prof. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA; Mgr. Radovana Dluhého Smitha a Carla Zoppiho se zaměřili na konfliktní situace, se kterými se během své praxe setkali, a jejich možná řešení. Seminář, připravený ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) je součástí třífázového pilotního programu zaměřeného na manažerské vzdělávání, který zahrnuje odborná školení kombinovaná se zahraničními stážemi.
Podrobné informace o programu manažerského vzdělávání realizovaného ve spolupráci s EJTN naleznete zde.

Radek Ptáček   Carlo   Group photo

 

 

Z důvodu přerušení dodávky el. energie nebude dne 14.11. 2019 od 11:30 do 15:30 funkční systém ASJA, ani stránky Justiční akademie.

Okamžik, prosím. Načítám data...