Pod názvem Řízení a státní správa okresních soudů II. proběhlo koncem února druhé setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů.
Stejně jako před rokem byl program připraven ve spolupráci s Odborným kolegiem pro řízení a správu okresních soudů SU ČR.

Účastníci akce velmi pozitivně ohodnotili program semináře, a tak nemůžeme říci, že by některá z přednášek měla vyšší ohlas než jiné. Děkujeme za spolupráci lektorům Kateřině Šimáčkové, Lence Ceplové, Ljubomíru Drápalovi, Jaromíru Jirsovi, Luboši Dörflovi, Eleně Ransdorfové, Jaroslavu Rozsypalovi, Romanovi Švaňhalovi a Zdeňku Tonarovi. Díky Vašemu zájmu nám nezbývá, než se před příštím setkání zamyslet, zda na některá témata nenavázat s větším časovým prostorem.

Prezentace a další podklady z přednášek jsou k dispozici zde: Řízení a státní správa okresních soudů II. (Km) (N18J205)
Třetí setkání managementu okresních soudů proběhne od 15. – 18. října a přihlásit se můžete na tomto odkazu: Řízení a státní správa okresních soudů III. (N18J213)

obr_1   obr_2 obr_3

 

 

 

V Kroměříži se 13. března 2018 koná seminář na téma Zdravotnická problematika. Zaměřený bude tentokrát na rizika při poskytování zdravotní péče - pohled ředitele Spojené akreditační komise ČR; dále na znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie; odborná příslušnost znalce; k metodice znaleckého zkoumání; kazuistika – případy ze znalecké praxe; komunikace ve zdravotnictví; novela zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; kazuistiky.

Na seminář jsou dosud volná místa!

Minulý týden proběhl v Kroměříži první seminář pro soudce a státní zástupce s názvem Reprezentativní projev v soudní síni.

Z jeho programu uvádíme pro příklad tyto body:
profesionální příprava mluvního projevu, trénink řečnických dovedností, jak posílit důstojnou sebeprezentaci, jak komunikovat s různými typy osobností, práce s emocemi v soudní síni, ….

Lektorka Mgr. et Mgr. Martina Friedlová věnovala přípravě tohoto nového školení pečlivou přípravu tak, aby obsah semináře korespondoval co nejvíce s potřebami účastníků. Děkujeme managementu i soudcům Okresního soudu v Olomouci za možnost zúčastnit se jednání i za následné konzultace.
Seminář byl veden interaktivní formou a zazněla i mnohá individuální praktická doporučení.
Ze závěrečných hodnocení semináře vybíráme tuto větu: „Proč tento seminář není součástí vstupní praxe každého soudce už alespoň 20 let?“

Ve dnech 1. – 2. února 2018 se v Kroměříži uskutečnil seminář s názvem „Řízení o svéprávnosti pro VSÚ“. Zmíněná akce byla určena zejména vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům. První den semináře byl věnován aktuálním výkladovým problémům řízení o svéprávnosti, přehledu rozhodovací činnosti soudů, judikatuře a novelám právních předpisů dotýkajících se problematiky svéprávnosti. Lektory prvního dne byli JUDr. Pavel Kotrady – místopředseda Okresního soudu ve Vsetíně a JUDr. Lenka Fialová – soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně. Druhý den semináře byl pak věnován tématu efektivní komunikace s duševně nemocnými. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (primář psychiatrického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích) všem přítomným vysvětlil obecné principy efektivní komunikace, dále je informoval o duševních nemocech, se kterými se mohou vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci při výslechu duševně nemocných osob setkat a také blíže rozebral specifika komunikace s duševně nemocnými podle jednotlivých diagnóz.

Od 1. 1. 2018 započala realizace dvou projektů Justiční akademie, které budou financovány z ESF Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“ je zaměřen, jak již název napovídá, na vzdělávání ve vybraných ekonomických oblastech. Projekt je určen jak pro soudce a státní zástupce, tak pro zaměstnance ekonomické správy soudů a SZ.

Hlavní aktivitou projektu bude zejména prezenční výuka, která bude doplněna e-learningovými texty či případovými studiemi.

Druhý projekt s názvem „Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností“ je zaměřen na proškolení řídících zaměstnanců justice v oblastech plánování, organizování, řízení a vedení lidí. V rámci projektu budou organizovány cykly tří tematicky na sebe navazujících seminářů, po jejichž úspěšném absolvování dostane účastník certifikát. Tato nabídka seminářů bude dále doplněna jednotlivými semináři na rozvoj manažerských dovedností.

Další informace o obou projektech naleznete na tomto odkazu:
https://www.jacz.cz/vzdelavani/projekty/probihajici-projekty

Okamžik, prosím. Načítám data...