forenzní sociální pracovníci V Kroměříži se ve dnech 24. – 27. srpna 2020 uskutečnil první seminář pro forenzní sociální pracovníky. Pilotní testování možnosti zavést tuto novou pozici na všech okresnícho soudech je jednou z aktivit projektu Zlepšování přístupu zranitelených skupin osob ke spravedlnosti, který bude Justiční akademie realizovat v letech 2020 – 2023 za finanční podpory Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021. Forenzní nebo také jinak řečeno soudní sociální pracovníci by měli napomoci zmodernizovat a zefektivnit především chod opatrovnických úseků soudů, jejich výraznější zapojení se předpokládá především v těch regionech, kde soudy začaly pracovat metodou interdisciplinární spolupráce. Do projektu samotného je zapojeno 10 partnerských okresních soudů, a to: OS Chrudim, OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS Tachov a OS Vsetín. Úvodní seminář se zaměřil na problematiku péče soudu o ohrožené děti, neboli oblast rodinného práva veřejného, nosnými tématy bylo lepší využívání institutu soudnho dohledu či participace dětí na soudním řízení. Hlavními lektory semináře byla expertka v oblasti sociální práce Mgr. Terezie Pemová a místopředseda KS Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Polák. Ukončení aktivity je plánovno na prosinec 2023 a její výsledky budou nezávisle evaluovány externí společností.

 

Vážená paní, vážený pane,

Justiční akademie v souvislosti s epidemií koronaviru přistupuje od 1. 9. 2020 k těmto opatřením:

- Je nutné používat ochrannou roušku ve všech vnitřních prostorách Justiční akademie. Ochranné roušky účastníkům seminářů neposkytujeme.

- Počet účastníků je snížen na polovinu u velkých seminářů, malé semináře budou přesunuty do větších prostor.

- Každý účastník je povinen odevzdat před seminářem čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
které je zde přiloženo. Toto prohlášení Vám bude také zasláno jako příloha mailové zprávy před semináři.

- Prezence seminářů bude probíhat „bezkontaktně“ u stolů označených písmeny. Každý účastník se podepíše a vyplněné prohlášení s datem konání      semináře vloží do připravené schránky.

- Ve vstupním prostoru, před posluchárnami a na toaletách budou dostupné dezinfekční prostředky.

- Dále Vás žádáme o dodržování adekvátních rozestupů při vstupu do budovy, během prezence i v průběhu semináře. Současně, prosím, respektujte bezpečnou vzdálenost i ve vztahu k lektorům a případné dotazy zašlete předem příslušnému akademickému pracovníkovi či je položte ze svého místa v průběhu semináře.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Mgr. Ludmila Vodáková
ředitelka Justiční akademie

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Stalo se již tradicí, že v letních měsících Justiční akademie nabízí zájemcům z justice intenzivní odborné jazykové vzdělávání. A nabídka letošního léta je opět pestrá.
Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v termínu 20. – 24. 7. 2020 uskutečnily tři odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Probírala se trestněprávní terminologie, hovořilo se o hospodářské trestné činnosti, přednášející zařadili do programu celní a daňovou problematiku a mluvilo se i o kybernetické kriminalitě. Vysoká odborná úroveň seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé.
Justiční akademie dále organizovala v týdnu 27. – 31. 7. 2020 letní školy odborné angličtiny a francouzštiny. Tyto odborné kurzy byly tentokrát zaměřeny na jazykové aspekty související s problematikou mezinárodní spolupráce v trestních věcech s důrazem na organizovanou trestnou činnost a společné vyšetřovací týmy. Na pozadí odborných právních témat si účastníci pod vedením zkušených lektorů procvičovali a rozvíjeli své cizojazyčné dovednosti.
Na srpen jsou v plánu letní školy angličtiny a němčiny pro středně pokročilé (17. – 21. 8. 2020), ve kterých si jejich účastníci zdokonalí odbornou angličtinu a němčinu rozborem témat jak z občanského, tak trestního práva.

1 letni skola  2 letni skola   3 letni skola

 

 

Rada Evropy HELP V předposledním červnovém týdnu se naplno rozjela spolupráce Justiční akademie s programem Rady Evropy HELP (Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv). Nejprve byl v úterý 23. 6. 2020 otevřen ke studiu v pořadí druhý e-learningový kurz pod vedením tutora, a to kurz Procesní záruky v trestním řízení a práva obětí trestných činů. Místo původně plánovaného prezenčního zahájení s mezinárodní účastí – kurz byl souběžně otevřen ke studiu také v Rumunsku a Bulharsku – se konala videokonference za účasti paní Any-Marie Telbis ze sekretariátu programu HELP, a Mgr. Martina Lýska, soudce KS v Ostravě – pobočka Olomouc a Mgr. Jany Zapletalové Koláčkové, kteří jsou tutory kurzu. Během online semináře byli účastníci seznámeni s programem HELP a online platformou (http://help.elearning.ext.coe.int/ )obsahující více než třicítku kurzů o lidských právech. Čeští tutoři seznámili účastníky s časovým harmonogramem kurz a materiály, které tvoří českou adaptaci kurzu. Do kurzu se zapsalo 55 účastníků a jeho zakončení je plánováno na začátek září 2020.
V pátek 26. 6. 2020 se dále uskutečnilo školení pro tutory (Training of trainers) programu HELP. Justiční akademie oslovila dvacítku odborníků v oblasti ochrany lidských práv a nabídla jim účast na tomto školení. Účastníci kurzu se po jeho absolvování a odevzdání závěrečného úkolu stanou certifikovanými tutory programu HELP a budou moci samostatně vést e-leraningové kurzy. Justiční akademie plánuje v příštích letech nabízet vybrané HELP kurzy v tutorované podobě, v září 2020 bude ke studiu otevřen kurz Klíčové lidskoprávní principy v biomedicíně. Kromě těchto tutorovaných kurzů jsou v systému ASJA propagovány také kurzy vhodné k samostudiu (Násilí na ženách a domácí násilí, Justice vstřícná k dětem, Lidská práva ve sportu, Práva osob se zdravotním postižením, Úvod do Evropské úmluvy o lidských právech a Evropského soudu pro lidská práva, Azyl a EÚLP, Boj proti obchodování s lidmi a Zákaz špatného zacházení).

dovoluji si Vás informovat, že na základě opatření v rámci prevence šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) Ministerstva spravedlnosti z 11. března 2020 ruší Justiční akademie všechny vzdělávací akce a jim obdobné akce do odvolání.

O zrušení vzdělávacích akcí budou přihlášené osoby informovány i systémem ASJA.

PŘÍLOHA

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality