Justiční akademie a Nejvyšší správní soud ve spolupráci s Akademií evropského práva a za finanční podpory Evropské komise spolupořádaly ve dnech 4. - 6. března 2019 mezinárodní workshop k tématice životního prostředí s názvem „NATIONAL JUDGES AND THE EU AARHUS ACQUIS - Focus on Access to Justice“.
Bohatý program vedený renomovanými evropskými odborníky zahrnoval různá odborná témata z oblasti právní ochrany životního prostředí, diskutovala se Aarhuská úmluva, přístup k informacím, přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, účast veřejnosti na rozhodování atd. Téměř čtyřicítka soudců z celé Evropy si během tří dnů v Praze vyměňovala své zkušeností.
Veškerá nabídka mezinárodních vzdělávacích akcí je k přihlašování zájemcům z české justice k dispozici v ASJA pod oblastí Mezinárodní spolupráce.

Od ledna 2019 Justiční akademie vypisuje nový seminář Mediační techniky pro opatrovnické soudce. Seminář se během letošního jara uskuteční hned čtyřikrát, a to pod vedením dvou lektorských dvojic: první tvoří mediátorky z pražského mediačního centra Manofi (www.manofi.cz) Mgr. Michaela Kopalová a Mgr. Marie Tichá. Druhá lektorská dvojice, Mgr. Robin Brzobohatý a PhDr. Lenka Poláková, působí v Mediačním centru Olomouc (www.mcol.cz). Všichni lektoři patří k nejzkušenějším rodinným mediátorům v Česku.

Proč se na seminář přihlásit?

Snaha přiblížit mediační techniky opatrovnickým soudců jde ruku v ruce se snahou o změnu paradigmatu v nahlížení na řešení rodičovských sporů před českými soudy, o kterou se Justiční akademie již několikátým rokem snaží a která je úzce spojena s popularizací interdisciplinární spolupráce v těchto věcech. Absolvování tohoto semináře je však přínosné pro kteréhokoli opatrovnického soudce či soudkyni, ať už je interdisciplinární spolupráci nakloněn či nikoli.

Ve dnech 29. a 30. října 2018 se v Kroměříži uskutečnilo 1. rodinněprávní sympozium JA na téma „protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně Ústavního soudu - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.
Účastníci prvního sympozia se shodli na těchto základních tezích:

vsu Dne 12. 11. 2018 měly studentky VII. běhu studia vyšších soudních úředníků možnost podívat se do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od ředitele nemocnice, MUDr. Petra Možného, se dozvědět, jak probíhá spolupráce lékařů a soudu v otázkách nedobrovolné hospitalizace, nařízené ústavní léčby nebo detence. Při prohlídce areálu nemocnice si účastnice exkurze prohlédly správní budovu se secesním sálem a kostel.
Podle vyjádření ředitele nemocnice je péče v psychiatrických nemocnicích v České republice na velmi dobré úrovni, problémem je následná péče o klienty po propuštění. Tento stav by se měl zlepšit s výstavbou psychiatrických center, s čímž počítá nová koncepce péče o psychicky nemocné občany.

Okamžik, prosím. Načítám data...