Dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení EU ohledně ochrany osobních údajů (GDPR), což bude mít dopad i na rezort Justice. Justiční akademie proto ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti naplánovala 3 akce, na kterých se tato problematika bude projednávat. Dané vzdělávací akce jsou určeny zejména pro předsedy a ředitele správ soudů a SZ.
Semináře jsou zaměřeny zejména na specifické postavení soudů jako správců osobních údajů a jejich povinnosti ve vztahu k agendám výkonovým a správním. Účastníci se dozvědí o způsobech informování subjektů osobních údajů o zpracování osobních údajů, vyřizování jejich podnětů a žádostí s přihlédnutím k zákonným výjimkám. Dále bude projednáván výkon soudního dohledu nad zpracováním osobních údajů, řešení incidentů a komunikace s ÚOOÚ, jaké má správce osobních údajů povinnosti ve vztahu k vedení spisové agendy, zásady pro bezpečné nakládání s osobními údaji v analogové i digitální podobě včetně personální oblasti ad.
Všechny tyto semináře jsou organizovány v rámci projektu "Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice", který je financován z ESF Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Na Justiční akademii v Praze se v minulých dnech konaly dva velké mezinárodní semináře, a to v rámci dvou evropských projektů, které koordinuje Akademie evropského práva a česká Justiční akademie je v nich partnerem.První seminář, konaný 10.-11. dubna 2018 s názvem The challenges posed by cloud computing se uskutečnil jako součást projektu Oběh elektronických důkazů v trestním řízení. Přijeli na něj účastníci ze šestnácti států EU včetně České republiky. Cílem projektu je zvýšovat povědomí o dopadu elektronických důkazů v přeshraničním trestním řízení, o nových formách vyšetřovacích postupů, o přípustnosti elektronických důkazů a rozvíjení vzájemné důvěry mezi členskými státy EU výměnou a sdílením osvědčených postupů. Druhý seminář, který se konal jako součást projektu EU Gender Equality Law ve dnech 12.-13. dubna 2018 se zaměřil na otázky související s problematikou rovnosti mužů a žen, na tomto semináři bylo čtrnáct účastníků z české justice a dalších čtyřicet účastniků ze sedmnácti evropských států. Oba semináře zahrnovaly skvělé příspěvky od českých i evropských odborníků a zajímavé diskuze.

  

 

 

V úterý 10. dubna 2018 seznámily lektorky paní Mgr. Šárka Hájková a PhDr. Dana Potočková velmi poutavou formou účastníky semináře nejen s právními aspekty Zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ale především objasnily, jak prospěšná může být při řešení sporu neutrální osoba v podobě moderátora, který pomáhá oběma znesvářeným stranám nalézt smírné řešení jejich konfliktu. Tento způsob řešení sporů, jehož výsledkem má být uzavření dohody, pomáhá v soudních i mimosoudních řízeních. Dále se účastníci dozvěděli, kde hledat vhodného mediátora a na praktickém příkladu si mohli ověřit praktické rady erudovaných lektorek.

V nejbližších týdnech bude v systému ASJA v sekci PREZENTACE – VIDEO – AUDIO zveřejněna nahrávka se souhrnem informací k využití zákona o mediaci v praxi.

  

 

 

Ve dnech 26. až 28. března 2018 proběhl v Kroměříži seminář věnovaný aspektům evropského azylového práva, který volně navázal na velmi úspěšný seminář z předcházejícího roku.
Pod odborným vedením panem JUDr. Jakubem Camrdou, soudcem Nejvyššího správního soudu se lektoři z rozličných institucí věnovali reformě evropské azylové legislativy, procesním principům a zárukám v rámci azylového řízení, řízení o ukončení mezinárodní ochrany včetně judikatury. Zabývali se i prací s informacemi o zemi původu shromážděných během správního řízení, vyhledávání a následného hodnocení soudem.

Velmi kladně hodnocena byla zejména praktická část, která probíhala v menších skupinách, jež řešili pod metodickým vedením lektorů konkrétní příklad.

V příštím roce, tj. 2019 se mohou účastníci zejména ze strany správních soudců a jejich asistentů zúčastnit poslední části, kde bychom se během jednoho dne v Brně věnovali aktuální judikatuře.

Veškerý podkladový materiál k azylové problematice včetně případové studie naleznete v přílohách tohoto semináře v systému ASJA:
https://asja.jacz.cz/index.php?pageid=1002&task=7&course_id=8850

Pod názvem Řízení a státní správa okresních soudů II. proběhlo koncem února druhé setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů.
Stejně jako před rokem byl program připraven ve spolupráci s Odborným kolegiem pro řízení a správu okresních soudů SU ČR.

Účastníci akce velmi pozitivně ohodnotili program semináře, a tak nemůžeme říci, že by některá z přednášek měla vyšší ohlas než jiné. Děkujeme za spolupráci lektorům Kateřině Šimáčkové, Lence Ceplové, Ljubomíru Drápalovi, Jaromíru Jirsovi, Luboši Dörflovi, Eleně Ransdorfové, Jaroslavu Rozsypalovi, Romanovi Švaňhalovi a Zdeňku Tonarovi. Díky Vašemu zájmu nám nezbývá, než se před příštím setkání zamyslet, zda na některá témata nenavázat s větším časovým prostorem.

Prezentace a další podklady z přednášek jsou k dispozici zde: Řízení a státní správa okresních soudů II. (Km) (N18J205)
Třetí setkání managementu okresních soudů proběhne od 15. – 18. října a přihlásit se můžete na tomto odkazu: Řízení a státní správa okresních soudů III. (N18J213)

obr_1   obr_2 obr_3

 

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality