Zástupce Justiční akademie se zúčastnil pracovní schůzky Evropské justiční vzdělávací sítě (European judicial training network, EJTN), která probíhala v prostorách nizozemské justiční vzdělávací instituce, Studiecentrum Rechtspleging (SSR) v Utrechtu. Schůzka byla zaměřená na výměnné stáže a studijní návštěvy odborných zaměstnanců justice.
Hlavním cílem výměnných stáží EJTN je zvýšit praktické znalosti o justičních systémech napříč evropským soudnictvím a prostřednictvím přímých kontaktů soudců a státních zástupců prohloubit znalost evropského práva a posílit ochranu lidských práv a svobod. Důležitým aspektem je také přímá výměna názorů a zkušeností mezi soudci, státními zástupci a školiteli členských států Evropské unie. Výměnný program klade důraz na rozvíjení evropské právní kultury, založené na vzájemné důvěře mezi justičními institucemi v evropském justičním prostoru.

V prvním zářijovém týdnu se na Justiční akademii uskutečnily dvě velmi zajímavé akce určené zejména pro bezpečnostní ředitele a další pracovníky justice zabývající se otázkami administrativní, personální a fyzické bezpečnosti. Ve dnech 4. - 5. 9. 2017 proběhl „Workshop pro bezpečnostní ředitele“, kde byli pozváni bezpečnostní ředitelé z krajských a vyšších soudů a státních zastupitelství. Za účasti zástupců Odboru bezpečnosti a krizového řízení MSp a dalších odborníků z praxe byla projednávána jednotlivá témata vztahující se k jejich praxi, a pak byly navrhovány společné postupy při řešení konkrétních situací. Na tento seminář pak následně volně navazoval seminář s názvem „Úkony na úseku ochrany utajovaných informací“, o který byl obrovský zájem, což dokládá účast 112 osob a následné výborné hodnocení této akce. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Tonarovi, který se zasloužil o konání těchto dvou akcí a také panu řediteli Mgr. Mikulášovi za výbornou spolupráci při organizaci daných seminářů.

Konference bude probíhat v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Curieových 7, Praha 1, ve dnech 26. – 27. 10. 2017.

Program konference naleznete zde.

Ve dnech 21. – 22. září 2017 se v Praze na Justiční akademii uskutečnila mezinárodní konference projektu Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762). Koordinátorem projektu, který reaguje na stále rostoucí poptávku po odborné jazykové výuce, je česká Justiční akademie, ta ke spolupráci přizvala justiční akademie a ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, Polska, Chorvatska a Slovinska. Během dvouletého trvání projektu se uskutečnilo 6 seminářů pro 121 soudců a státních zástupců z šesti členských států EU. Tematicky byly semináře zaměřeny na anglickou a německou terminologii právních nástrojů EU užívaných pro oblast přeshraniční justiční spolupráce. Součástí projektu byla také mezinárodní konference pro vzdělavatele. 45 účastníků konference z osmi evropských zemí si během dvou konferenčních dnů na Justiční akademii v Praze vyměňovalo své zkušenosti z praxe a dobré praktiky, které se využívají pro výuku odborného jazyka v rámci celoživotního vzdělávání soudců a státních zástupců. Koordinátoři projektu představili na konferenci multimediální výukové materiály a další výstupy projektu. Konference se setkala s velkým úspěchem, k čemuž přispěla nejen vysoká odborná kvalita lektorů, ale i aktivní přístup všech účastníků

   

Justiční akademie připravila pro vyšší soudní úředníky a soudní tajemníky dva semináře na téma pozůstalostního řízení. První z nich se konal 14. září 2017 v Kroměříži, druhý proběhl na pracovišti Justiční akademie v Praze dne 18. září 2017.
Obě akce byly zaměřené na samostatné úkony vyšších soudních úředníků související s pozůstalostním řízením, a to s důrazem na praktické aspekty zmíněné agendy. Dopolední část semináře byla věnována problematice závětí, předběžného šetření v rámci dožádání, likvidace pozůstalosti a porozsudkové agendě po vydání konečného rozhodnutí. Odpolední část pak byla zaměřena na dodatečné projednání dědictví a pozůstalosti, problematiku nedostatečně identifikovaných vlastníků zapsaných v katastru nemovitostí a celkovou optimalizaci dědické agendy.

Okamžik, prosím. Načítám data...