Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) otevřela přihlašování na dlouhodobé stáže u následujících institucí: Soudní dvůr pro lidská práva; Soudní dvůr Evropské unie a EUROJUST.

Pro bližší informace o způsobu přihlašování, podmínkách stáže a délce jejího trvání se můžete obrátit na mezinárodní oddělení Justiční akademie.

Ve dnech 7. – 9. září 2020 se Justiční akademie stala místem setkání soudců a státních zástupců, kteří zde přišli diskutovat o etických hodnotách a principech v oblasti právních profesí.
I když byl tento 1 etika již šestnáctý ročník diskusního fóra s názvem „Etika v právu“ poznamenán mnoha epidemiologickými opatřeními, zájem ze strany účastníků byl veliký.
Zahájení pondělního programu se ujala ředitelka Justiční akademie Mgr. Ludmila Vodáková. Prvním zamyšlením otevřel řadu přednášek nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman spolu s Mgr. Pavlem Pukovcem, náměstkem nejvyššího státního zástupce. Otázce „Co od justice očekává veřejnost“ se ve svém následujícím příspěvku věnovala předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Lenka Ceplová. Odpoledne jsme se pak prostřednictvím videokonference spojili s profesorem Jamesem E. Moliternem z Washington and Lee University School of Law a v diskusi moderované Mgr. Pavlem Žilinčíkem jsme se zaměřili na komparaci současných útoků na soudcovskou nezávislost a nestrannost v Americe a Evropě.
2 etika V úterý jsme pak přivítali velmi vzácnou návštěvu, prezidentku Slovenské republiky Zuzanu Čaputovou, která svým úvodním proslovem zahájila tento den. „Právě soudci jako jediní mají možnost nastavit justici zrcadlo bez toho, aby je kdokoliv mohl obvinit, že zasahují do její nezávislosti.“ uvedla paní prezidentka ve svém projevu.
Program pokračoval příspěvky významných osobností české justice. Své projevy přednesli předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa, předseda Vrchního soudu v Praze Mgr. Luboš Dörfl a soudce Ústavního soudu JUDr. Ludvík David, CSc.. Odpoledne byl čas vyhrazen pro dva paralelně probíhající diskusní panely. „Loajalitě a solidaritě soudce“ se věnoval panel pod vedením prezidentky Soudcovské unie Mgr. Daniely Zemanové a „Tlaku na soudce“ pak diskusní panel, jehož moderování se ujal Mgr. Tomáš Friedl, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
V poslední den 3 etika diskusního fóra se slova ujal předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra, který se věnoval etickým dilematům z pozice soudního funkcionáře.
Celým programem provázel JUDr. Tomáš Novosad, místopředseda Městského soudu v Praze.

forenzní sociální pracovníci V Kroměříži se ve dnech 24. – 27. srpna 2020 uskutečnil první seminář pro forenzní sociální pracovníky. Pilotní testování možnosti zavést tuto novou pozici na všech okresnícho soudech je jednou z aktivit projektu Zlepšování přístupu zranitelených skupin osob ke spravedlnosti, který bude Justiční akademie realizovat v letech 2020 – 2023 za finanční podpory Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021. Forenzní nebo také jinak řečeno soudní sociální pracovníci by měli napomoci zmodernizovat a zefektivnit především chod opatrovnických úseků soudů, jejich výraznější zapojení se předpokládá především v těch regionech, kde soudy začaly pracovat metodou interdisciplinární spolupráce. Do projektu samotného je zapojeno 10 partnerských okresních soudů, a to: OS Chrudim, OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS Tachov a OS Vsetín. Úvodní seminář se zaměřil na problematiku péče soudu o ohrožené děti, neboli oblast rodinného práva veřejného, nosnými tématy bylo lepší využívání institutu soudnho dohledu či participace dětí na soudním řízení. Hlavními lektory semináře byla expertka v oblasti sociální práce Mgr. Terezie Pemová a místopředseda KS Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Polák. Ukončení aktivity je plánovno na prosinec 2023 a její výsledky budou nezávisle evaluovány externí společností.

 

Vážená paní, vážený pane,

Justiční akademie v souvislosti s epidemií koronaviru přistupuje od 1. 9. 2020 k těmto opatřením:

- Je nutné používat ochrannou roušku ve všech vnitřních prostorách Justiční akademie. Ochranné roušky účastníkům seminářů neposkytujeme.

- Počet účastníků je snížen na polovinu u velkých seminářů, malé semináře budou přesunuty do větších prostor.

- Každý účastník je povinen odevzdat před seminářem čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
které je zde přiloženo. Toto prohlášení Vám bude také zasláno jako příloha mailové zprávy před semináři.

- Prezence seminářů bude probíhat „bezkontaktně“ u stolů označených písmeny. Každý účastník se podepíše a vyplněné prohlášení s datem konání      semináře vloží do připravené schránky.

- Ve vstupním prostoru, před posluchárnami a na toaletách budou dostupné dezinfekční prostředky.

- Dále Vás žádáme o dodržování adekvátních rozestupů při vstupu do budovy, během prezence i v průběhu semináře. Současně, prosím, respektujte bezpečnou vzdálenost i ve vztahu k lektorům a případné dotazy zašlete předem příslušnému akademickému pracovníkovi či je položte ze svého místa v průběhu semináře.

Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Mgr. Ludmila Vodáková
ředitelka Justiční akademie

AKTUÁLNÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Stalo se již tradicí, že v letních měsících Justiční akademie nabízí zájemcům z justice intenzivní odborné jazykové vzdělávání. A nabídka letošního léta je opět pestrá.
Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v termínu 20. – 24. 7. 2020 uskutečnily tři odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Probírala se trestněprávní terminologie, hovořilo se o hospodářské trestné činnosti, přednášející zařadili do programu celní a daňovou problematiku a mluvilo se i o kybernetické kriminalitě. Vysoká odborná úroveň seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé.
Justiční akademie dále organizovala v týdnu 27. – 31. 7. 2020 letní školy odborné angličtiny a francouzštiny. Tyto odborné kurzy byly tentokrát zaměřeny na jazykové aspekty související s problematikou mezinárodní spolupráce v trestních věcech s důrazem na organizovanou trestnou činnost a společné vyšetřovací týmy. Na pozadí odborných právních témat si účastníci pod vedením zkušených lektorů procvičovali a rozvíjeli své cizojazyčné dovednosti.
Na srpen jsou v plánu letní školy angličtiny a němčiny pro středně pokročilé (17. – 21. 8. 2020), ve kterých si jejich účastníci zdokonalí odbornou angličtinu a němčinu rozborem témat jak z občanského, tak trestního práva.

1 letni skola  2 letni skola   3 letni skola

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...