Dne 23. září 2019 byl v Kroměříži zahájen již IX. běh kvalifikačního studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství. Do tohoto běhu se přihlásilo celkem 23 soudních tajemníků z okresních a krajských soudů napříč republikou. Studium VSÚ a VÚSZ trvá 2 a půl roku, v rámci kterých budou studenti navštěvovat přednášky z různých oblastí práva. Cílem tohoto studia je připravit studenty na výkon funkce vyššího soudního úředníka a vyššího úředníka státního zastupitelství. Z tohoto důvodu je největší důraz kladem především na praktické přednášky, semináře a soustředění, v rámci kterých se studenti učí psát rozhodnutí, pracovat se spisem ad. Znalosti studentů jsou v průběhu studia několikrát ověřovány v rámci postupových zkoušek skládající se z písemné i ústní části. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování studenti obdrží osvědčení o absolvování studia.

trestná činnost životní prostředí Ve dnech 18. a 19. 9. 2019 proběhly na Justiční akademii dva semináře věnované trestné činnosti proti životnímu prostředí. Semináře byly určené trestním soudcům a státním zástupcům za účasti příslušníků Policie ČR. První seminář byl věnován problematice odpadů a seznámil posluchače jednak s aktuálními trendy trestné činnosti související s problematikou nelegálních odpadů včetně připravované novely zákona o odpadech, jednak s jejich přeshraniční přepravou a odpovídající kazuistikou. Druhý seminář byl zaměřen na téma týrání zvířat a pozornost byla věnována mimo jiné i v současné době velmi aktuálnímu tématu množíren a trestné činnosti páchané prostřednictvím otrávených návnad včetně spolupráce PČR s psovodem a Českou společností ornitologickou.

Léto se na Justiční akademii již tradičně vyznačuje velkým zájmem o letní školy. Jako každoročně v letních měsících byla i letos na Justiční akademii nabídka odborných jazykových škol velmi pestrá. Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v terminu 22. 7. - 26. 7. 2019 uskutečnily odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Vysoká odborná úroveň těchto seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé. Během výuky se procvičovala terminologie občanskoprávní i obchodněprávní, a to na základě použití autentických českých i cizojazyčných právních dokumentů.
Dále Justiční akademie nabídla zájemcům z justice z České republiky a dalších evropských zemí v termínu 5. - 9. 8. 2019 velmi žádané interaktivní letní školy angličtiny, němčiny a francouzštiny, ve kterých si jejich účastníci pod kvalitním lektorským vedením zdokonalili jak obecný jazyk, tak jazyk odborný, a to rozborem témat zejména z trestního práva. Účastníci hodnotili v hodnotících listech velmi vysoko obsah jednotlivých kurzů, kvalitu lektorů i doprovodný vzdělávací společenský program.

EN 1  FJ 2  Chateau Group photo 3  Group photo 4

 

 

Tým, nominovaný Justiční akademií do mezinárodní soutěže organizované Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) zvítězil v semifinálovém kole zaměřeném na Evropské rodinné právo a zajistil si tak postup do hlavního finále soutěže.
Soutěžní klání probíhalo ve dnech 7. – 10. května v řecké Soluni a český tým ve složení JUDr. Zuzana Brzobohatá (čerstvě jmenovaná soudkyně Okresního soudu v Rakovníku), Mgr. Klára Hegerová (justiční čekatelka u Krajského soudu v Praze) a JUDr. Žaneta Hoblíková (asistentka u Krajského soudu v Praze) pod vedením Mgr. Terezy Valešové (soudkyně Okresního soudu Praha – východ) svým výkonem překonal dalších šest evropských týmů (z Rumunska, Portugalska, Francie, Itálie a Bosny a Hercegoviny). Základním kamenem účasti v soutěži je vypracování písemné práce, za jejíž téma si naše soutěžící zvolily právo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětem. Své téma musely následně prezentovat a obhájit před odbornou porotou a soupeřícími týmy; to vše v anglickém jazyce. Více o soutěži zde.
Soutěžnímu týmu gratulujeme k vítězství, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně štěstí do finále soutěže, které bude probíhat 8. – 11. 10. 2019 v Bordeaux.

   

 

 

lingvistický seminář Justiční akademie nabízí jako součást svého plánu vzdělávání odborné jazykové vzdělávání a má již v této oblasti vypracovanou kvalitní koncepci, která vychází z analýzy potřeb v rezortu justice a z mezinárodních zkušeností. Odborné jazykové semináře jsou stále velmi žádané, proto Justiční akademie nabízí každoročně české justici letní školy odborné lingvistiky i zajímavé specializované odborně jazykové semináře. Takovou akcí byly 3 kurzy odborné angličtiny, organizované s finanční podporou a ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (European Judicial Training Network, EJTN) na Justiční akademii v Kroměříži ve dnech 15.-17.4.2019, zaměřené na aktuální problematiku kybernetické kriminality v zemích EU. Na seminář přijeli účastníci z justice z 15 členských zemí EU včetně České republiky. Každý ze tří kurzů vedla dvojice výborných lektorů, právníka a lingvisty, díky tomu se kurzy zaměřovaly jednak na právní aspekty v diskutované oblasti a jednak na procvičování související cizojazyčné odborné právní terminologie.
Další aktuální nabídka odborně jazykových kurzů Justiční akademie je zveřejněna v ASJA pod odkazem Cizí jazyky.

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality