1Ve dnech 23. – 28. 7. 2023 se zúčastnili dva trestní soudci, jedna civilní soudkyně, dva státní zástupci a zástupkyně Justiční akademie velmi inspirativní studijní cesty do Londýna, která byla realizována v rámci projektu „Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“ financovaného z finančních mechanismů Norska. Cílem studijní návštěvy byla výměna zkušeností v oblasti přístupu zranitelných osob ke spravedlnosti, a to jak v rovině vzdělávání, tak v rovině příkladů dobré praxe na soudech (zacházení s osobami se speciálními potřebami, obětmi trestných činů, zranitelnými pachateli) včetně výkonu participačních práv dětí.
V rámci studijní cesty účastníci navštívili Royal Courts of Justice (sídlo High Court a Court of Appeal), Westminster Magistrate´s Court a Crown Court at Kingston upon Thames, kde absolvovali setkání s trestními a civilními soudci a měli možnost zúčastnit se projednávání vybraných případů v soudní síni. Se zástupci britské justice účastníci diskutovali nejen projednávané kauzy a přístup britských soudů ke zvlášť zranitelným osobám a k problematice domácího násilí, ale také obecná témata jako např. rozdíly mezi kontinentálním systémem práva a common law, odlišnosti trestního a civilního procesu či téma povinného vzdělávání soudců v oblastech domácího a sexualizovaného násilí. Účastníci byli též seznámeni s příručkou Equal Treatment Bench Book, která slouží jako „manuál“ a návod pro soudce a soudkyně 2Anglie a Walesu se záměrem podpořit spravedlivé rozhodování a zajistit, aby soudní systém nekladl diskriminační překážky pro osoby na základě jejich rasy, etnického původu, náboženství, víry, pohlaví, genderové identity, sexuální orientace, věku, postižení nebo jiných osobních charakteristik (https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/diversity/equal-treatment-bench-book/).

Zástupkyně organizace CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service) poskytly účastníkům informace o klíčové roli této organizace zejména v případech týkajících se rozvodů, dělené péče o děti, opatření proti domácímu násilí a dalších rodinně-právních záležitostech s cílem zajistit, aby soudní rozhodnutí byla v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Velmi cenné bylo též setkání se zástupci organizací pomáhajících obětem domácího násilí (např. Standing Together Against Domestic Violence) a s vedoucí Witness Service, střediska poskytujícího bezplatnou podporu těm, kdo mají být slyšeni v rámci soudní fáze trestního řízení, ale také jejich doprovodu, důvěrníkům či rodinným příslušníkům.
Závěrem patří poděkování všem zástupcům britské justice za velmi vstřícné a přátelské jednání a za možnost nahlédnout do místního soudního systému.

Okamžik, prosím. Načítám data...