Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (horečka, dýchací potíže, silný kašel) a v posledních týdnech jste se vrátili z oblastí postižených nákazou, prosíme:

• Nevstupujte do budovy Justiční akademie

• Zůstaňte doma a kontaktujte nepřetržitou informační linku

- Státního zdravotního ústavu, tel.: 724 810 106 a 725 191 367 nebo

- Krajskou hygienickou stanici, tel.: 577 006 759 a 724 221 953.

 
Děkujeme za ohleduplnost vůči nám všem.

 

Dear participants,

If you suspect a coronavirus infection (fever, breathing problems, severe coughing) and in last few weeks you have come from areas affected by the infection, we would like to kindly ask you for the following instructions:

• Please, do not enter the Judicial Academy

• Stay at home and contact your coordinator immediately


Thank you for understanding and for your cooperation.

domácí násilí Na seminář se přihlásilo přes 80 soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů. Úvodní přednášky se zhostila forenzní psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., která seznámila posluchače s průsečíky a rozdíly mezi domácím násilím a genderově podmíněným násilím. Na její přednášku navázal JUDr. Durdík s příslušnou judikaturou Nejvyššího soudu. Dále byla pozornost věnována specifikům domácího násilí ze strany státního zástupce a z pohledu policejní praxe. Na semináři vystoupila také advokátka JUDr. Lucie Hrdá, která mimo jiné vystupuje v trestním řízení jako zmocněnec poškozených a na závěr seznámili zástupci z Intervenčního centra účastníky se svou činností v systému ochrany před domácím násilím. Všem přednášejícím patří velké poděkování za velmi cenné informace o jednom ze smutných fenoménů naší doby.

foto zdroj: https://www.intervencnicentrum.cz/post/o-intervennm-centru

Zhruba stovka státních zástupců má před sebou školení, jak efektivněji stíhat trestné činy z nenávisti. Odborná příprava je čeká na základě pokynu nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Rozhodnutí vychází z dohody, kterou jeho úřad uzavřel s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Smyslem memoranda je důsledněji postihovat trestné činy, které svou povahou mají vliv na atmosféru ve společnosti.

Bývalý tajemník hnutí SPD Jaroslav Staník dostal loni na jaře podmíněný trest za svůj opilecký výstup na půdě Poslanecké sněmovny. Vulgárně vykřikoval, že homosexualita je nemoc a Romové zaslouží plynovou komoru. Policie prověřuje rasistické výroky poslankyně SPD Karly Maříkové o imigrantech. Několik lidí policie stíhá také za projevy souhlasu s teroristickými útoky v městě Christchurch na Novém Zélandu nebo s činem Anderse Breivika.

1 Na sto dvacet opatrovnických soudců a soudkyň se sešlo na třídenním semináři Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce, který se konal ve dnech 20. – 22. ledna 2020 v Kroměříži. Kromě obvyklých témat jako je shrnutí nejnovější judikatury Nejvyššího soudu (JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.), Evropského soudu pro lidská práva (Mgr. Eva Petrová) či aktuální praktické otázky rodinněprávní agendy (JUDr. Kantůrková)se na semináři obšírněji rozebíraly otázky spojené s rozhodováním soudu o rodinách, kde je přítomno násilí či domácí násilí. Úvodního teoretického příspěvku o dopadu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, do rozhodování v rodinné agendě se zhostil soudce Nejvyššího soud JUDr. Tomáš Durdík, o psychologických dopadech přítomnosti násilí v rodině na psychiku dítěte promluvila Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Celý blok pak završila přednáška advokátky JUDr. Lucie Hrdé o případech dobré praxe 2 aplikace zákona o obětech trestných činů v opatrovnických řízeních, ale i o důsledcích neposkytnutí takové ochrany.
Na semináři byly také představeny závěry 3. rodinněprávního sympozia JA k tématu střídavé péče. Text závěr sympozia včetně všech příloh je dostupný zde:

3. sympozium závěry Final

Ve dnech 18. - 20. 11. 2019 proběhl v Kroměříži za účasti zahraničních lektorů i účastníků seminář na téma „Organizovaný zločin a společné vyšetřovací týmy“.


Seminář byl primárně věnován problematice společných vyšetřovacích týmů (SVT) se zaměřením na specifika z hlediska českého trestního procesu a financování SVT Eurojustem. Součástí semináře byla prezentace SVT Vertigo, který představili samotní zástupci zúčastněných zemí (Markus Paintinger - státní zástupce Německo, Maciej Szczebiot - vyšetřovatel ABW Polsko, Mgr. Vít Koupil - státní zástupce VSZ Olomouc). Následný odpolední blok byl věnován živé panelové diskuzi státních zástupců a policistů, kteří mají s využíváním SVT zkušenosti.
V rámci semináře byli účastníci seznámeni také s činností Eurojustu - orgánu EU zřízeného za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy EU, a Europolu, jenž pomáhá členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Činnost Europolu představil sám vedoucí analytického projektu Europolu MTIC, pan Christopher Perryman.
Účastníci semináře ocenili kromě získání nových odborných znalostí zejména příležitost k navázání nových kontaktů z řad policistů, státních zástupců a trestních soudců.
Seminář by se nemohl konat bez významné pomoci ze strany Mgr. Lukáše Starého, národního člena ČR v Eurojustu, jemuž patří ze strany Justiční akademie poděkování.

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality