1 Etika v právu Ve dnech 7. – 9. 10. 2019 se Kroměříž stala místem setkání soudců a státních zástupců, kteří přijeli diskutovat na téma „Etiky v právu“ na již patnáctém ročníku stejnojmenného diskusního fóra.
Pondělní program zahájil pan profesor Jan Sokol s příspěvkem na téma „Svoboda, právo a peníze“. Následovaly příspěvky předsedy Nejvyššího soudu pana profesora Pavla Šámala a pana docenta Vojtěcha Šimíčka z Ústavního soudu ČR. V úterý jsme kromě návštěvy ze Slovenské republiky pana Lajosa Mészárosa, emeritního soudce Ústavného súdu SR, přivítali také dvě významné ženy české justice, a to prezidentku Soudcovské unie paní Danielu Zemanovou a místopředsedkyni Nejvyššího správního soudu paní Barbaru Pořízkovou. 2 Etika v právu Odpoledne se konaly dva samostatné diskusní panely s tím, že první část byla zaměřena na etická dilemata a moderoval ho pan Pavol Žilinčík. Druhá část se věnovala tématu soudce jako soudního funkcionáře, přičemž vedení se ujal pan docent David Kosař. Středeční program vyvrcholil vystoupením velké osobnosti českého práva pana profesora Pavla Holländra. Celým programem prováděl pan docent Pavel Molek, soudce Nejvyššího správního soudu.

Témata jednotlivých příspěvků měla široké zaměření od vnitřní kritiky v soudnictví přes komentování soudních rozhodnutí až po přednáškovou činnost soudců a s nimi spojená etická dilemata.

„Hlavním úkolem práva ve společnosti je snižovat rizika svobody, aby se člověk nemusel bát svobody těch druhých. Co nejméně omezení při co největším bezpečí. Právo se nechává vést ideály rovnosti, reciprocity a spravedlnosti, i když dobře ví, že nejsou dosažitelné. Pozitivně řečeno, má chránit život a majetek a každému umožnit, aby si „hledal své štěstí“ (pursuit of happiness). Právo nemůže nebezpečí vyloučit, ale může podporovat „pozitivní očekávání“ těch, kdo se jím řídí.“ (prof. Jan Sokol)

BROŽURA

Dne 23. září 2019 byl v Kroměříži zahájen již IX. běh kvalifikačního studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství. Do tohoto běhu se přihlásilo celkem 23 soudních tajemníků z okresních a krajských soudů napříč republikou. Studium VSÚ a VÚSZ trvá 2 a půl roku, v rámci kterých budou studenti navštěvovat přednášky z různých oblastí práva. Cílem tohoto studia je připravit studenty na výkon funkce vyššího soudního úředníka a vyššího úředníka státního zastupitelství. Z tohoto důvodu je největší důraz kladem především na praktické přednášky, semináře a soustředění, v rámci kterých se studenti učí psát rozhodnutí, pracovat se spisem ad. Znalosti studentů jsou v průběhu studia několikrát ověřovány v rámci postupových zkoušek skládající se z písemné i ústní části. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování studenti obdrží osvědčení o absolvování studia.

trestná činnost životní prostředí Ve dnech 18. a 19. 9. 2019 proběhly na Justiční akademii dva semináře věnované trestné činnosti proti životnímu prostředí. Semináře byly určené trestním soudcům a státním zástupcům za účasti příslušníků Policie ČR. První seminář byl věnován problematice odpadů a seznámil posluchače jednak s aktuálními trendy trestné činnosti související s problematikou nelegálních odpadů včetně připravované novely zákona o odpadech, jednak s jejich přeshraniční přepravou a odpovídající kazuistikou. Druhý seminář byl zaměřen na téma týrání zvířat a pozornost byla věnována mimo jiné i v současné době velmi aktuálnímu tématu množíren a trestné činnosti páchané prostřednictvím otrávených návnad včetně spolupráce PČR s psovodem a Českou společností ornitologickou.

Léto se na Justiční akademii již tradičně vyznačuje velkým zájmem o letní školy. Jako každoročně v letních měsících byla i letos na Justiční akademii nabídka odborných jazykových škol velmi pestrá. Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v terminu 22. 7. - 26. 7. 2019 uskutečnily odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Vysoká odborná úroveň těchto seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé. Během výuky se procvičovala terminologie občanskoprávní i obchodněprávní, a to na základě použití autentických českých i cizojazyčných právních dokumentů.
Dále Justiční akademie nabídla zájemcům z justice z České republiky a dalších evropských zemí v termínu 5. - 9. 8. 2019 velmi žádané interaktivní letní školy angličtiny, němčiny a francouzštiny, ve kterých si jejich účastníci pod kvalitním lektorským vedením zdokonalili jak obecný jazyk, tak jazyk odborný, a to rozborem témat zejména z trestního práva. Účastníci hodnotili v hodnotících listech velmi vysoko obsah jednotlivých kurzů, kvalitu lektorů i doprovodný vzdělávací společenský program.

EN 1  FJ 2  Chateau Group photo 3  Group photo 4

 

 

Tým, nominovaný Justiční akademií do mezinárodní soutěže organizované Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) zvítězil v semifinálovém kole zaměřeném na Evropské rodinné právo a zajistil si tak postup do hlavního finále soutěže.
Soutěžní klání probíhalo ve dnech 7. – 10. května v řecké Soluni a český tým ve složení JUDr. Zuzana Brzobohatá (čerstvě jmenovaná soudkyně Okresního soudu v Rakovníku), Mgr. Klára Hegerová (justiční čekatelka u Krajského soudu v Praze) a JUDr. Žaneta Hoblíková (asistentka u Krajského soudu v Praze) pod vedením Mgr. Terezy Valešové (soudkyně Okresního soudu Praha – východ) svým výkonem překonal dalších šest evropských týmů (z Rumunska, Portugalska, Francie, Itálie a Bosny a Hercegoviny). Základním kamenem účasti v soutěži je vypracování písemné práce, za jejíž téma si naše soutěžící zvolily právo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětem. Své téma musely následně prezentovat a obhájit před odbornou porotou a soupeřícími týmy; to vše v anglickém jazyce. Více o soutěži zde.
Soutěžnímu týmu gratulujeme k vítězství, děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně štěstí do finále soutěže, které bude probíhat 8. – 11. 10. 2019 v Bordeaux.

   

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...