Ve dnech 26. až 28. března 2018 proběhl v Kroměříži seminář věnovaný aspektům evropského azylového práva, který volně navázal na velmi úspěšný seminář z předcházejícího roku.
Pod odborným vedením panem JUDr. Jakubem Camrdou, soudcem Nejvyššího správního soudu se lektoři z rozličných institucí věnovali reformě evropské azylové legislativy, procesním principům a zárukám v rámci azylového řízení, řízení o ukončení mezinárodní ochrany včetně judikatury. Zabývali se i prací s informacemi o zemi původu shromážděných během správního řízení, vyhledávání a následného hodnocení soudem.

Velmi kladně hodnocena byla zejména praktická část, která probíhala v menších skupinách, jež řešili pod metodickým vedením lektorů konkrétní příklad.

V příštím roce, tj. 2019 se mohou účastníci zejména ze strany správních soudců a jejich asistentů zúčastnit poslední části, kde bychom se během jednoho dne v Brně věnovali aktuální judikatuře.

Veškerý podkladový materiál k azylové problematice včetně případové studie naleznete v přílohách tohoto semináře v systému ASJA:
https://asja.jacz.cz/index.php?pageid=1002&task=7&course_id=8850

Pod názvem Řízení a státní správa okresních soudů II. proběhlo koncem února druhé setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů.
Stejně jako před rokem byl program připraven ve spolupráci s Odborným kolegiem pro řízení a správu okresních soudů SU ČR.

Účastníci akce velmi pozitivně ohodnotili program semináře, a tak nemůžeme říci, že by některá z přednášek měla vyšší ohlas než jiné. Děkujeme za spolupráci lektorům Kateřině Šimáčkové, Lence Ceplové, Ljubomíru Drápalovi, Jaromíru Jirsovi, Luboši Dörflovi, Eleně Ransdorfové, Jaroslavu Rozsypalovi, Romanovi Švaňhalovi a Zdeňku Tonarovi. Díky Vašemu zájmu nám nezbývá, než se před příštím setkání zamyslet, zda na některá témata nenavázat s větším časovým prostorem.

Prezentace a další podklady z přednášek jsou k dispozici zde: Řízení a státní správa okresních soudů II. (Km) (N18J205)
Třetí setkání managementu okresních soudů proběhne od 15. – 18. října a přihlásit se můžete na tomto odkazu: Řízení a státní správa okresních soudů III. (N18J213)

obr_1   obr_2 obr_3

 

 

 

V Kroměříži se 13. března 2018 koná seminář na téma Zdravotnická problematika. Zaměřený bude tentokrát na rizika při poskytování zdravotní péče - pohled ředitele Spojené akreditační komise ČR; dále na znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie; odborná příslušnost znalce; k metodice znaleckého zkoumání; kazuistika – případy ze znalecké praxe; komunikace ve zdravotnictví; novela zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; kazuistiky.

Na seminář jsou dosud volná místa!

Minulý týden proběhl v Kroměříži první seminář pro soudce a státní zástupce s názvem Reprezentativní projev v soudní síni.

Z jeho programu uvádíme pro příklad tyto body:
profesionální příprava mluvního projevu, trénink řečnických dovedností, jak posílit důstojnou sebeprezentaci, jak komunikovat s různými typy osobností, práce s emocemi v soudní síni, ….

Lektorka Mgr. et Mgr. Martina Friedlová věnovala přípravě tohoto nového školení pečlivou přípravu tak, aby obsah semináře korespondoval co nejvíce s potřebami účastníků. Děkujeme managementu i soudcům Okresního soudu v Olomouci za možnost zúčastnit se jednání i za následné konzultace.
Seminář byl veden interaktivní formou a zazněla i mnohá individuální praktická doporučení.
Ze závěrečných hodnocení semináře vybíráme tuto větu: „Proč tento seminář není součástí vstupní praxe každého soudce už alespoň 20 let?“

Ve dnech 1. – 2. února 2018 se v Kroměříži uskutečnil seminář s názvem „Řízení o svéprávnosti pro VSÚ“. Zmíněná akce byla určena zejména vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům. První den semináře byl věnován aktuálním výkladovým problémům řízení o svéprávnosti, přehledu rozhodovací činnosti soudů, judikatuře a novelám právních předpisů dotýkajících se problematiky svéprávnosti. Lektory prvního dne byli JUDr. Pavel Kotrady – místopředseda Okresního soudu ve Vsetíně a JUDr. Lenka Fialová – soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně. Druhý den semináře byl pak věnován tématu efektivní komunikace s duševně nemocnými. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (primář psychiatrického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích) všem přítomným vysvětlil obecné principy efektivní komunikace, dále je informoval o duševních nemocech, se kterými se mohou vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci při výslechu duševně nemocných osob setkat a také blíže rozebral specifika komunikace s duševně nemocnými podle jednotlivých diagnóz.

Okamžik, prosím. Načítám data...