Just akademie KM budA Justiční akademie v roce 2021 pokračovala v pilotním testování soudních sociálních pracovníků, které je financováno prostřednictvím projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti (Finanční mechanismy Norska 2014 - 2021). Byť se v září snížil počet partnerských soudů z 10 na 9 (OS v Chrudimi se po změně ve vedení soudu rozhodl z projektu odstoupit), dařilo se pokračovat na prohlubování aktivit a tvorbě materiálů v oblasti rodinného práva veřejného a v druhé polovině roku i v oblasti rozhodování o svéprávnosti, opatrovnictví člověka a detenčního řízení. Projekt nadále běží na těchto partnerských soudech: OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS Tachov a OS Šumperk.

V roce 2021 JA pro skupinu sociálních pracovníků uspořádala celkem pět skupinových supervizí pod vedením Mgr. Davida Odstrčila, tři online odborné konzultace s Mgr. Terezií Pemovou a Mgr. Vladimírem Polákem a dvě osobní dvoudenní školení s řadou lektorů v Praze a v Kroměříži.

Dne 8. listopadu se v Praze uskutečnila celodenní konference Soudní sociální práce a soudní sociální pracovníci, na které jsme představili dosavadní výsledky pilotního testování odborné veřejnosti ze sféry justice i sociální práce. Představili jsme také pracovní verzi Manuálu soudního sociálního pracovníka, který chceme dokončit do poloviny roku 2022. Manuál bude obsahovat popis postupů a řadu konkrétních materiálů a formulářů například k těmto oblastem:

» přátelštější kontakt dětí s opatrovnickou justicí (participace dětí na řízení)
» edukace rodičů v situaci rozchodu
» práce s rodičovskými plány
» interdisciplinární posouzení ohrožení dítěte pro potřeby soudu
» interdisciplinární pohled při doporučování a ukládání odborné pomoci soudem
» efektivnější soudní dohled nad dodržováním výchovných opatření
» justice přístupnější pro osoby omezené ve svéprávnosti i pro jejich opatrovníky
» efektivnější dohled nad výkonem opatrovnictví člověka
» efektivnější ochrana práv osob v rámci řízení o přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu a či v zařízení sociálních služeb
» koordinace interdisciplinárního týmu při okresním soudě
» síťování odborné poradenské pomoci pro potřeby soudu a další.

Soudní sociální práce je podobor sociální práce, v zahraničí známá také jako forenzní sociální práce (forensic social work). Definovat ji lze jako aplikaci postupů a metod sociální práce v prostředí soudního rozhodování a dalších činností soudu. Souvisí i s otázkami přístupu ke spravedlnosti u vybraných zranitelných skupin osob, které se (většinou nedobrovolně) střetávají se systémem justice. Děti, senioři, oběti trestných činů včetně domácího násilí, osoby s duševní poruchou či oběti diskriminace se v okamžiku střetu s justičním prostředím obvykle nachází v sociálně náročné situací. Nutnost vstoupit do kontaktu s velmi formálním až rigidním soudním prostředím, který není uzpůsoben pro komunikaci s osobami v tíživé situaci, může být pro takové osoby značně traumatizující. Soudní sociální práce je cestou, jak tomu zabránit.


Obr. 1 Oblasti pilotního testování soudních sociálních pracovníků na českých soudech:

1_obr_1

 

Soudní sociální práce souvisí také s tématem tzv. justice zaměřené na řešení problémů (problem solving justice). Tento přístup je známý z anglosaského prostředí a jde o velmi pokročilou podobu interdisciplinární spolupráce ve vybraných oblastech trestního a rodinného práva. V rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti a ve spolupráci s Krajským soudem v Ústí nad Labem a Národním institutem pro děti a rodinu se tento přístup snažíme testovat v prostředí opatrovnické justice, jakožto součásti systému sociálně-právní ochrany dětí. Soudní sociální pracovníci zde plní roli spojovacího článku mezi soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli odborné pomoci a podílí se tak na odstraňování nežádoucí meziresortní roztříštěnosti v systému sociální právní ochrany dětí.

Obr. 2 Využití soudních sociálních pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

2_obr 2

 

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...