Justiční akademie pořádá dne 8. listopadu 2021 v prostorách Justičního areálu Na Míčánkách konferenci Soudní sociální práce a soudní sociální pracovníci, kde budou představeny průběžné výsledky pilotního testování pozice soudního (forenzního) sociálního pracovníka na 9 partnerských okresních soudech. Aktivita i konference jsou realizovány v rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaného z prostředků Finančních mechanismů Norska 2014 – 2021.
Na semináři bude představen Manuál soudního sociálního pracovníka pro opatrovnické úseky okresních soudů. Ten podrobně popisuje, jakým způsobem lze díky zřízení pozice soudního sociálního pracovníka zkvalitnit výkon soudnictví ve věcech nezletilých dětí (v řízeních týkajících se konfliktů rodičů při výkonu rodičovské odpovědnosti a v řízeních spjatých s řešením situace ohroženého dítěte) a zranitelných dospělých (řízení o podpůrných opatřeních a svéprávnosti, opatrovnictví člověka a detenční řízení). Požadavky kladené na výkon opatrovnické justice jsou stále vyšší - od opatrovnického soudce se očekává, že kromě právní erudice a schopnosti rychle a dobře rozhodovat právní spory, bude ovládat základní techniky deeskalace sporů, psychologie a dětské psychologie a psychiatrie a mít přehled o druzích a fungování sociálních služeb a základech sociální práce. Kromě toho by měl mít velmi dobré komunikační schopnosti, aby v rámci řízení mohl komunikovat s osobami s různými typy postižení, ale také s osobami, jejichž schopnost komunikovat a jednat je ovlivněna prožitým traumatem (tzv. trauma informed approach). Tyto zvýšené požadavky jsou zcela legitimní a vychází z celé řady mezinárodních dokumentů (např. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením či Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem). Očekávat excelentní znalosti a schopnosti ve všech těchto směrech od každého soudce či soudkyně však není reálné.
Trend, který se ve snaze dostát těmto očekáváním začíná prosazovat v zahraničí, je rozšiřovat portfolio odbornosti osob zaměstnaných na soudech o jiné než právní či administrativní zaměření. Skvělým příkladem mohou být například britské Family Drug and Alcohol Courts (soudy řešící problémy rodičů se závislostí na drogách či alkoholu), kde jsou kromě soudců zaměstnáni také adiktologové, psychiatři, dětští psychologové, sociální pracovníci a další odborníci, kteří poskytují soudci odborné zázemí pro jeho rozhodování. Obdobně fungují také tzv. problem solving courts (soudy zaměřené na řešení problémů), které známe ze Spojených států amerických. Tyto soudy jsou určeny k řešení různých druhů společenských fenoménů (drogová závislost, bezdomovectví, páchání méně závažné trestné činnosti v důsledku závislosti, soudy zaměřené na pomoc rodičům s dětmi do 3 let ohrožených na správném vývoji atd.). Společným znakem všech těchto soudů je, že kromě soudců jsou zde zaměstnáni právě sociální pracovníci, psychologové, adiktologové a další profese, a soudní rozhodování je tak možné označit multidisciplinární. Také u italských soudů pro mladistvé v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení, které zakotvuje právo dítěte a mladistvého na tzv. individuální posouzení, vznikly oddělení soudních sociálních pracovníků, které soudcům toto odborné posouzení zpracovávají.
Justiční akademie v období mezi 1. 1. 2020 a 31. 12. 2023 pilotně testuje zapojení soudních sociálních pracovníků na opatrovnických úsecích 9 partnerských okresních soudech (OS Jeseník, OS Kladno, OS Kroměříž, OS Most, OS Nový Jičín, OS Praha 8, OS Šumperk, OS Vsetín a OS Tachov). Dosavadní průběh projektu naznačuje, že zavedení pozice soudního sociálního pracovníka do systému české justice může být systémovým řešením řady výzev, které před ní stojí.
Konference je otevřena i odborné veřejnosti. Program konference naleznete zde. V případě zájmu o účast na konferenci prosím kontaktujte paní Janu Dvořáčkovou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PROGRAM

Okamžik, prosím. Načítám data...