Justiční akademie realizuje v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 projekt Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti. Právo na přístup k soudu je základním lidským právem, které je garantováno každému. Z dostupných dat však vyplývá, že řada skupin osob čelí specifickým překážkám, které je odrazují od realizace tohoto práva. Mezi tyto znevýhodněné osoby patří i lidé se smyslovým postižením (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí nebo osoby s kombinovaným postižením). A právě na téma komunikace s osobami se smyslovým postižením uspořádala Justiční akademie dne 22. září 2021 v Praze seminář. Přednášejícími byli Mgr. Luboš Zajíc, právník Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR a Mgr. Naďa Hynková Dingová, soudní tlumočnice. Účastníci semináře se dozvěděli praktické informace o komunikaci v Braillovu písmu, provázení nevidomého, dostavení se k ústnímu jednání, informace o bezbariérových úpravách vhodných pro nevidomé. Dále jim byl vysvětlen rozdíl mezi znakovou češtinou a českým znakovým jazykem. Zjistili, jak komunikovat s neslyšícími, jak správně vybrat tlumočníka a jaké je jeho postavení a úloha v soudní síni a v neposlední řadě jaká jsou specifika soudního jednání při účasti smyslově postižených osob. Přítomní soudci a státní zástupci hodnotili seminář jako velice přínosný, podnětný, srozumitelný a praktický. V případě Mgr. Zajíce zejména ocenili, že se jedná o člověka z praxe (nevidomý a aktivní ve spolcích) s právnickým vzděláním, což představuje ideální kombinaci. Seminář bude znovu vypsán v příštím roce.

1 komunikace  2 komunikace  3 komunikace

Okamžik, prosím. Načítám data...