norway grants 1Dne 14. listopadu 2023 se uskutečnila závěrečná konference projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti, která realizuje Justiční akademie díky finanční podpoře Norských fondů 2014 – 2021. Projektu začal 1. 1. 2020 a jeho ukončení je plánováno na 31. 3. 2024, celkový rozpočet je 36 143 241 Kč. Z celkem 7 projektových aktivit lze zdůraznit pilotní testování soudních sociálních pracovníků, realizace vzdělávacích aktivit v justici a dětské fokusní skupiny.

Úvodního slova se zhostil náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák a ředitelka Justiční akademie Ludmila Vodáková. Další řečníci představili hlavní výstupy projektu. Jana Zapletalová Koláčková v úvodu představila dopad projektu na vzdělávání opatrovnických soudců: celkem bylo v období od 1. 1. 2020 do 15. 7. 2023, kdy byla schválena zatím poslední monitorovací zpráva, proškoleno celkem 4096 osob, z toho 1898 soudců a soudkyň. Z celkem 156 uspořádaných akcí cílilo 117 na skupinu opatrovnických soudců a soudkyň, 21 akcí byla uspořádáno pro soudní sociální pracovníky a 17 akcí pro soudce a soudkyně obecně. Celkem 60 seminářů se uskutečnilo jako tzv. regionální semináře na klíč, na kterých se kromě soudních osob školili také zástupci OSPOD, poskytovatelé odborné pomoci, advokáti, mediátoři a další členové lokálních interdisciplinárních týmů, celkem takto bylo proškoleno 850 mimojustičních účastníků a účastnic.

Anna-Maria Telbis, z programu Rady Evropy HELP (Vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv) následně představila tento program a zaměřila se na kurzy, které jsou i díky projektovému financování nyní dostupné v češtině. Více informací na https://help.elearning.ext.coe.int/

Terezie Pemová společně se soudními sociálními pracovníky Kateřinou Pomklovou, Martinou Tatkovou a Pavlem Juranem následně představili závěry evaluační zprávy pilotního testování soudních sociálních pracovníků (SSP). Z něho vyplynulo, že zapojením SSP do činnosti soudů dojde ke zkvalitnění průběhu a výsledku soudního řízení ve všech sledovaných agendách (rodinné právo soukromé, rodinné právo veřejné, svéprávnosti). Zkvalitnění lze pozorovat ve vztahu ke zranitelnému účastníku řízení (dítě, posuzovaná osoba) – dochází k lepšímu zohlednění specifických potřeb zranitelné osoby v rámci soudního řízení, ale i ve vztahu k ostatním účastníkům řízení (typicky rodiče či opatrovníci osoby omezené ve svéprávnosti). Soud je díky přítomnosti SSP schopen komunikovat způsobem, který je srozumitelný zranitelné osobě, čímž dochází ke zlepšení přístupu těchto osob k soudu i ke spravedlnosti. Kompletní zhodnocení pilotního testování naleznete v přiložené Zprávě z pilotního testování.

Ředitelka Společnosti pro podporu osob s mentálním postižením Camille Latimier a předseda Okresního soudu ve Vsetíně následně představili novou metodiku pro hodnocení potřeby podpory při právním jednání (tzv. clearing). Jedná se o moderní nástroj využívaný v řízeních o svéprávnosti a mírnějších opatřeních, který jde ruku v ruce s aktuální judikaturou Nejvyššího soudu ČR a mezinárodním právem (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením). Clearing nejen že může zkvalitnit soudní rozhodování v těchto věcech, ale de lege ferenda lze touto cestou dospět k finančním úsporám na straně okresních soudů (částečné nahrazení znaleckých posudků zprávou o provedeném clearingu).

Vladimír Polák, místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem následně vysvětlil, jak může vypadat moderní opatrovnická justice a jakou roli v ní mají jiný soudní rok a aktivně pojímaný soudní dohled. V rámci své přednášky představil i výukové video „Jiný soudní rok vedený soudní sociální pracovnicí“. Video je dostupné v příloze. Předseda Okresního soudu v Chomutově Martin Šámal následně představil prvotní zkušenosti s využitím supervize v justici.

Závěrečného slova se ujala Lenka Ceplová, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, který byl pro Justiční akademii nejdůležitějším partnerem při realizaci projektu, a ředitel odboru strategie a koncepce justice Ministerstva spravedlnosti Jan Převrátil. Ten zhodnotil projekt jako úspěšný a poděkoval Justiční akademii za řadu podnětů, které se pokusí Ministerstvo spravedlnosti převést do praxe.

Materiály z konference lze nalézt zde:
https://disk.jacz.cz/share.cgi?ssid=75d944348e134334bb174524794db5c0

Záznam z konference je ke zhlédnutí zde:
https://stream.asja.cz/play/?hash=wVnO3DXJmFESfvBYVUBvnCnV9Xmgyzl9pqEmBn6aQpX8L7kplM

IMG6748
IMG6754
IMG20231114142222
IMG20231114140759
IMG20231114135617
IMG20231114130411
IMG20231114114247
IMG6748
IMG6754
IMG20231114142222
IMG20231114140759
IMG20231114135617
IMG20231114130411
IMG20231114114247

Okamžik, prosím. Načítám data...