Ve dnech 29. a 30. října 2018 se v Kroměříži uskutečnilo 1. rodinněprávní sympozium JA na téma „protiprávní změna bydliště nezletilého dítěte jedním z jeho rodičů“. Rodinněprávní sympozium je novým formátem vzdělávací akce, která si klade za cíl diskutovat - napříč profesemi a stupni soudní soustavy, včetně Ústavního soudu - o typových případech rodinného práva a nalézat modelová řešení, která by odpovídala požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.
Účastníci prvního sympozia se shodli na těchto základních tezích:1) Základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztahy s oběma rodiči. Případné narušení vztahu k jednomu z rodičů je jedním z nejzávažnějších následků rozpadu rodiny.

2) Místem bydliště nezletilého dítěte ve smyslu § 877 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí místo, kde se dítě zdržuje na základě dohody rodičů, rozhodnutí soudu či jiné skutečnosti a má tam své rodinné a sociální vazby – zejména kde navštěvuje školské zařízení, má mimoškolní aktivity, rodinu, kamarády, ošetřujícího lékaře a podobně. Významnou změnou bydliště dítěte je taková změna místa, kde se zdržuje, která s sebou nese změnu rodinných a sociálních vazeb.

3) Rodič nesmí bez souhlasu druhého rodiče či soudu významně změnit bydliště nezletilého dítěte. Pokud by tak z ospravedlnitelných důvodů (například ochrana fyzické integrity rodiče nebo dítěte v případě domácího násilí ze strany druhého rodiče) učinil, je povinen v přiměřené lhůtě požádat soud o dodatečný souhlas s takovou změnou.

4) Rozhoduje-li soud o péči o nezletilé dítě nebo dohodnou-li se rodiče na péči o své nezletilé dítě, má se za to, že dítě bude sdílet bydliště rezidentního rodiče aktuální v době rozhodování soudu nebo vzniku dohody rodičů, popřípadě bydliště avizované v průběhu soudního řízení nebo uzavření dohody s druhým rodičem. Případná pozdější významná změna takového bydliště je věcí, na které se rodiče musí dohodnout.

5) Protiprávní (jednostranná) významná změna bydliště dítěte, ať již pramení z neznalosti, rodičovské obstrukce nebo agresivní procesní strategie, je nepřípustná. Je povinností soudu a dalších subjektů zúčastněných na rozhodování ve věci péče o nezletilé dítě edukovat rodiče o protiprávnosti jednostranné změny bydliště dítěte, působit preventivně tak, aby k jednostranné změně bydliště nedošlo, a pokud již taková situaci nastane, využít veškerých prostředků proto, aby nedošlo k narušení vztahu dítěte s druhým rodičem nebo jinému zásahu do nejlepšího zájmu dítěte.

6) Skutečnost, že jeden z rodičů protiprávně (jednostranně) významně změní bydliště dítěte je podstatnou okolností, kterou je třeba zohlednit při rozhodování, komu dítě svěřit do péče a při rozhodování o rozsahu a podmínkách styku.

Druhé sympozium na téma příbuzenské pěstounské péče se uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna 2019 v Kroměříži.

1. rodinněprávní sympozium Justiční akademie

Okamžik, prosím. Načítám data...