Od ledna 2019 Justiční akademie vypisuje nový seminář Mediační techniky pro opatrovnické soudce. Seminář se během letošního jara uskuteční hned čtyřikrát, a to pod vedením dvou lektorských dvojic: první tvoří mediátorky z pražského mediačního centra Manofi (www.manofi.cz) Mgr. Michaela Kopalová a Mgr. Marie Tichá. Druhá lektorská dvojice, Mgr. Robin Brzobohatý a PhDr. Lenka Poláková, působí v Mediačním centru Olomouc (www.mcol.cz). Všichni lektoři patří k nejzkušenějším rodinným mediátorům v Česku.

Proč se na seminář přihlásit?

Snaha přiblížit mediační techniky opatrovnickým soudců jde ruku v ruce se snahou o změnu paradigmatu v nahlížení na řešení rodičovských sporů před českými soudy, o kterou se Justiční akademie již několikátým rokem snaží a která je úzce spojena s popularizací interdisciplinární spolupráce v těchto věcech. Absolvování tohoto semináře je však přínosné pro kteréhokoli opatrovnického soudce či soudkyni, ať už je interdisciplinární spolupráci nakloněn či nikoli.


Seminář je zaměřen jak na získání znalostí (teorie konfliktu, metody jeho de-eskalace) ale i konkrétních dovedností, které jsou na semináři přímo nacvičovány (rozlišování pozice -zájmu-potřeb/obav, aktivní naslouchání, zrcadlení, přerámování, atd.). Asi nejdůležitější dovedností, kterou si soudci ze semináře mohou odnést, je ale schopnost rozlišit páry, jejichž spor je vhodný k odeslání k mediaci, od případů, kde mediace určitě namístě není, a kde je nejlepším řešením bezprostřední autoritativní rozhodnutí soudu, nebo naopak odeslání do péče služby, které poskytuje poradenství (edukaci) vedoucí ke zvýšení rodičovských kompetencí matky a otce. Právě tato schopnost soudce je klíčová proto, aby byl rodičovský konflikt vyřešen efektivně a aby dítě zažívalo konfliktní prostřední doma po co možná nejkratší dobu.

Samotné mediační techniky (kromě již výše zmíněných také třeba povzbuzení, objasňování, parafrázování, shrnování, ocenění) může soudce využít v kterémkoli případě, avšak zvláště vhodné bude jejich použití v těch případech, kdy nazná, že k dosažení udržitelné dohody mezi stranami stačí jen trocha času a bylo by zbytečné odesílat pár k mediátorovi. Použití mediačních metod v těchto případech pak soudci pomůže k tomu, že na „správné“ řešení si strany tzv. přijdou sami a nebude jim ze strany soudu „oktrojováno“. Z poznatků z psychologie totiž víme, že řešení, na které sporné strany dokáží přijít samy, si lépe „zvnitřní“ a budou se cítit více zavázané ho dodržovat.

Většinu z výše uvedeného mohou soudci užívat při běžně nařízených jednání, během semináře se ale lektoři snaží poukázat také na možnosti, které ve vztahu k použití mediačních technik a efektivnímu řešení rodičovských sporů nabízí použití jiného soudního roku. Seminář vedený lektorkami z Mediačního centra Manofi, proto doplňují lektorské vstupy JUDr. Soni Soukupové, předsedkyně OS Chrudim, které prakticky ukazuje jak efektivně do vedení řízení jiný soudní rok zapojit a jak ho co nejlépe využít.

Jak již bylo zmíněno výše, seminář je zaměřen na získání dovedností, a proto se připravuje i „pokračovací“ seminář pro absolventy úvodního semináře. Navazující seminář bude vypsán ve zhruba půlročním intervalu a účastníci na něm budou moci vyhodnotit užitečnost, ale hlavně prohloubit získané znalosti a dovednosti.

Okamžik, prosím. Načítám data...