Dne 23. září 2019 byl v Kroměříži zahájen již IX. běh kvalifikačního studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství. Do tohoto běhu se přihlásilo celkem 23 soudních tajemníků z okresních a krajských soudů napříč republikou. Studium VSÚ a VÚSZ trvá 2 a půl roku, v rámci kterých budou studenti navštěvovat přednášky z různých oblastí práva. Cílem tohoto studia je připravit studenty na výkon funkce vyššího soudního úředníka a vyššího úředníka státního zastupitelství. Z tohoto důvodu je největší důraz kladem především na praktické přednášky, semináře a soustředění, v rámci kterých se studenti učí psát rozhodnutí, pracovat se spisem ad. Znalosti studentů jsou v průběhu studia několikrát ověřovány v rámci postupových zkoušek skládající se z písemné i ústní části. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování studenti obdrží osvědčení o absolvování studia.

Okamžik, prosím. Načítám data...