svycarskoNázev projektu: „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ 

Číslo projektu: CH 007
Období realizace: 10. 1. 2011 – 31. 10. 2016

Základní informace o projektu
Cílem projektu bylo vytvoření jednotného systému vzdělávání odborného aparátu soudů a státních zastupitelství (SZ), který povede ke zkvalitnění a standardizování přípravy středního personálu soudů a SZ z hlediska jejich profesního zaměření a stanovených řídících kompetencí.

Projekt byl původně plánován na 36 měsíců tj. do 31. 12. 2013, avšak v průběhu samotné realizace došlo k několika podstatným změnám, na jejichž základě byl projekt postupně prodloužen až do 31. 10. 2016.

Rozpočet projektu byl stanoven původně na částku 31 428 697,- Kč, avšak na základě žádosti o podstatnou změnu v roce 2015 byl navýšen na 34 952 716,15,- Kč. Žádost o navýšení rozpočtu byla podána zejména z důvodu potřeby výměny a doplnění vybavení přednáškových sálů v Praze a Kroměříži audiovizuální technikou, rozšíření konferenčních prostor o místnost Auly na budově A, a k tvorbě dalších e-learningový textů, jejich aktualizaci a k výrobě výukových videí. Celkové čerpání za celou dobu trvání projektu je 34 619 119,4,- Kč.

Během realizace projektu se podařilo vytvořit novou koncepci vzdělávání středního odborného personálu a vybavit Justiční akademii moderními technologiemi, které zefektivňují, modernizují a zpříjemňují vzdělávání v resortu justice. Nová koncepce také umožnila soudům a státním zastupitelstvím koncepčně řídit a organizovat vzdělávání pro odborný personál justice.

Aktivity projektu
Můžeme říci, že projekt se skládal z 5 základních aktivit:
1. Analýza systému řízení rozvoje vzdělávání pracovníků justice
Analýzu vzdělávacích potřeb provedla společnost Trexima, spol. s r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení. Daná analýza proběhla v období od 19. ledna 2012 do 19. března 2012 na 9 pilotních organizacích a má tyto konkrétní výstupy:
• Katalogy pracovních pozic
• Katalogy vzdělávacích potřeb
• Mapy základních procesů v organizaci

Na základě analýzy pracovních pozic a vzdělávacích potřeb středního odborného personálu bylo možné vytvořit konkrétní koncept rozvoje lidských zdrojů, včetně přípravy a tvorby jednotlivých vzdělávacích programů.

2. Analýza možností ICT podpory
Tato analýza opět proběhla na základě výběrového řízení a provedla ji společnost AutoCont CZ, a.s v období 29. 2. 2012 – 10. 5. 2012. Výstupem analýzy byla zpráva s posouzením celkového stavu ICT v justici a zjištěných potřebách v oblasti vzdělávání pracovníků, včetně návrhů na řešení situace. Tato zpráva byla také předložena Ministerstvu spravedlnosti.

3. Komplexní modernizace školících prostor JA v Kroměříži a v Praze
Postupně byly v rámci projektu realizovány veřejné zakázky na modernizaci školících místností v Praze a Kroměříži. Jednalo se například o dodávku audio vybavení na budovu „C“, propojení budov v Kroměříži optickým kabelem, dodávku video stěn a distribučních AV serverů či doplnění AV techniky ad.

4. Vytvoření nových vzdělávacích programů a e-modulů
V rámci realizace projektu byly vytvořeny tyto studijní programy:

- Vstupní vzdělávání – 5 studijních modulů - je primárně určeno pro všechny nově nastupující zaměstnance na pozice odborného personálu. Absolvováním získá nový zaměstnanec konkrétní informace o fungování soudní moci, pracovně právní minimum a základy odborných obecných kompetencí. Pro praktické zaškolení v oblasti odborných kompetencí specifických jsou připraveny cvičné spisy, které jsou provázány s popisy činností v informačních systémech. V rámci vstupního vzdělávání bylo vytvořeno také 12 výukových videí.

- Kvalifikační a průběžné vzdělávání – 15 studijních modulů – je potřebné zejména z důvodu, že většina zaměstnanců justice pracuje na odborných pozicích, které si vyžádaly intenzivní doškolení spojené se zavedením nového občanského zákoníku, provázené změnami jak procesními, tak změnami v technických postupech v informačních systémech a s postupující elektronizací státní správy. Nemalá část výukových témat je využívána i v souvislosti s přesunem, případně kariérním postupem na jinou pracovní pozici. Důležitou součástí tohoto programu jsou e-learningová skripta určená pro kvalifikační studium vyšších soudních úředníků a přípravu justičních čekatelů a asistentů.

- Specializační vzdělávání – 10 studijních modulů - cílovou skupinou specializačního vzdělávání jsou pracovníci soudu, kteří zodpovídají jak metodicky, tak personálně za plánování a výběr zaměstnanců, vstupní proškolení – adaptační proces nových zaměstnanců, průběžné vzdělávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Jedná se zejména o personalisty, ředitele správ, dozorčí a správce aplikace. Program pro specializační vzdělávání je realizován jak distanční formou studia prostřednictvím e-learningových vzdělávacích modulů, tak i prezenční formou navazujících kurzů. E-moduly využívající multimediální prvky obsahují především teoretické znalosti. Prezenční kurzy, které na teoretickou přípravu navazují, jsou zaměřeny zejména na osvojení praktických dovedností formou interaktivních cvičení, tréninků, případových studií apod.

V rámci studijních programů bylo tedy vytvořeno celkem 30 studijních modulů, které tematicky obsahují jednotlivé studijní disciplíny - e-learningové texty.
Studijní moduly byly v průběhu projektu implementovány do prostředí LMS UNIFOR,   které je přístupné on-line prostřednictvím systému ASJA (asistenční systém Justiční akademie).

5. Pilotní testování e modulů a závěrečné vyhodnocení
Pilotní testování studijních programů probíhalo od podzimu 2013, kdy byla první část e-learningových textů převedena do prostředí LMS (Learning Management System). Vzdělávací programy byly průběžně doplňovány o další e-learningové texty. Cílové skupiny vzdělávání byly o e-learningových programech informovány na prezenčních seminářích Justiční akademie, prostřednictvím webových stránek, na poradách předsedů krajských soudů, na celorepublikových setkáních personalistů, ředitelů správ soudů a státních zastupitelství. V rámci těchto setkání byli účastníci instruováni, jak s e-moduly pracovat a jak je využívat pro své zaměstnance. Pilotní ověřování bylo nastaveno prostřednictvím dotazníku, který byl přiložen u všech e-learningových textů. Shrnutí výstupů z této aktivity se nachází v „Závěrečné zprávě z pilotního testování“.

 

Výstupy projektu Indikátory Předpoklad Skutečný stav V procentech
Vytvoření nových vzdělávacích programů a e-modulů vzdělávací programy 3 3 100 %
e-moduly 30 30 100 %
Pilotní testování e-modulů a závěrečné vyhodnocení Pilotní testování (1 modul testovaný na 20 účastnících) 20 20 100 %
600 účastníků testování (30 e-modulů x 20 účastníků) 600 1 890* 315%
Dotazníky pro účastníky pilotního testování 600 1 444 241%
Závěrečné vyhodnocení pilotního testování 1 1 100%
 
 
* účastník byl započítán pouze jedenkrát, i když prostudoval více textů
 
 
Realizátor projektu
Název: Justiční akademie
IČ: 70961808
Ulice: Masarykovo nám. 183
Město: Kroměříž
PSČ: 76701

 

Kontaktní osoba:
sekretariát ředitele Justiční akademie
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 573 505 114

 

Okamžik, prosím. Načítám data...