Zástupci Justiční akademie se ve dnech 8.-10.3.2011 účastnili konference o justičním vzdělávání, kterou pořádala Evropská justiční vzdělávací síť (European Judicial Training Network, EJTN) v Budapešti, hlavním městě předsedající země EU. Základním posláním konference bylo zhodnotit současný stav v oblasti justičního vzdělávání a načrtnout vize a myšlenky pro další vývoj v této oblasti.


Dne 8. března vyhlásila Justiční akademie výběrové řízení na manažera projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce č. 7F-07532.01 – „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Manažer projektu bude zejména:
• koordinovat komplexní řízení projektu, včetně obsahové, finanční i formální stránky projektu,
• koordinovat práci všech členů Realizačního týmu, určovat činnosti a priority,
• participovat na zadávacích řízení pro výběr dodavatelů,
• koordinovat činnosti v projektu (provedení analýz, implementace vzdělávacích modulů v rámci LMS - Learning Management System, pilotní provoz systému),
• koordinovat aktivity směrem k cílové skupině (plán zapojení soudů a státních zastupitelství),
• kontrolovat dodržování harmonogramu a monitorovacích ukazatelů,
• administrovat projekt vůči poskytovateli dotace a odpovídat za jeho evaluaci,
• garantovat publicitu projektu.
Výběrové řízení je vyhlášeno jako přímá výzva nejméně třem dodavatelům k předložení nabídky.

-AK-

Ve dnech 24. – 25. 2. 2011 proběhla v Justiční akademii konference E-learningové vzdělávání v justici.

Konference_E-learningHlavním tématem konference bylo zejména představení projektu CZ0056 E-learningové vzdělávání pro resort justice podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Justiční akademie je řešitelem projektu, který se v současné době nachází ve své závěrečné fázi. Bližší informace o projektu je možné nalézt na webových stránkách Justiční akademie.

 Konference_E-learningV rámci konference byl představen projekt CZ0056 a jeho návaznost na vzdělávání v Justiční akademii a technická stránka projektu. Nedílnou a zajímavou součástí konference byly příspěvky autorů studijních textů pro e-learningové vzdělávání na téma jejich zkušenosti s tvorbou studijních textů. V průběhu druhého dne konference dále vystoupili zahraniční hosté, zástupce Evropské justiční vzdělávací sítě a zástupce Nejvyššího soudu Estonska, kteří se podělili o své zkušenosti s e-learningovým vzděláváním.

Mezi účastníky konference byli nejen autoři studijních textů, ale také soudci, státní zástupci, zaměstnanci resortu justice, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Vězeňské služby, Policie ČR a řady dalších institucí, které projevily zájem o toto velmi aktuální a zajímavé téma konference.

 

Jednalo se o první seminář z oblasti insolvencí v r. 2011. Semináře se zúčastnili soudci, asistenti, vyšší soudní úředníci apod., kteří se nespecializují na insolvence a chtěli se seznámit alespoň se základy její právní úpravy. V průběhu semináře přednášející lektor Mgr. Jan Kozák, soudce a místopředseda Krajského soudu v Brně, seznámil účastníky s obsahem a strukturou insolvenčního zákona. Současně vysvětlil obsah pojmů, které uvedený zákon používá. S ohledem na  rozsáhlost a obtížnost problematiky mohl se ve vyhrazeném čase jednotlivými kapitolami zabývat pouze velmi stručně. Z  tohoto důvodu je v plánu vzdělávání Justiční akademie zařazeno pokračování semináře, Insolvenční zákon –Základy právní úpravy -  II. část,
který se uskuteční ve čtvrtek dne 15. září  2011 v Kroměříži.  

Odborná komise dnes doporučila ministru spravedlnosti, aby do čela Justiční akademie jmenoval právníka Jana Petrova. Ministr Jiří Pospíšil chce vítěze výběrového řízení jmenovat do funkce ředitele bezprostředně poté, co tento krok projedná s Radou Justiční akademie.

„Plně respektuji rozhodnutí komise, ve které zasedali význační představitelé soustavy soudů i státních zastupitelství. Vybraného uchazeče jmenuji do funkce v nejbližší možné době,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Od nového ředitele ministr očekává vytvoření nové koncepce vzdělávání zaměstnanců justice, která bude mimo jiné zaměřena i na oblast boje proti korupci.   

Okamžik, prosím. Načítám data...