Ministerstvo spravedlnosti v partnerství s Justiční akademií bylo v rámci 1. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska příjemcem grantové podpory projektu s názvem E-learningové vzdělávání pro resort justice (E-learning Education for Judiciary), č. CZ0056.

Projekt byl zahájen v roce 2008 a dokončen byl, podle předpokladu, v dubnu 2011.

Celková výše přiděleného grantu činila 498.304 EUR, celkové oprávněné výdaje projektu byly 587.000 EUR.

Řešitelem projektu bylo Ministerstvo spravedlnosti, spoluřešitelem Justiční akademie.

Projekt si kladl za cíl zvýšit úroveň vzdělanosti a informovanosti pracovníků justice, a to prostřednictvím moderních vzdělávacích technologií. Projekt reagoval na potřebu nového přístupu k dalšímu vzdělávání zaměstnanců resortu justice.

Logo projektu E-learning Education for Judiciary

PROČ PROJEKT NA E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ?

  • Projekt vychází z důkladné analýzy potřeb v oblasti metod vzdělávání upřednostňovaných účastníky vzdělávání z rezortu justice a na konceptu elektronizace justice
  • Je v souladu s moderními evropskými trendy ve vzdělávání
  • Spojení distanční a prezenční formy studia přináší účastníkům vzdělávání výhody, protože umožňuje:
  • studium odkudkoli a kdykoli (pro distanční část vzdělávání)
  • standardizaci a prohlubování teoretických znalostí
  • rozvoj praktických dovedností
  • daleko větší prostor pro řešení konkrétních případů a praktických otázek (pro prezenční část vzdělávání)
  • efektivní vzdělávání a finanční úspory

Projekt byl rozdělen do několika hlavních etap (přípravná fáze, implementace infrastruktury, implementace učebních opor, pilotní testování a hodnocení) a předpokládal dosažení následujících indikátorů:

Počet pilotních modulů

10

Vyškolení autorů studijních opor

20

Vytvoření studijních opor

60

Vytvoření manuálů pro práci v elektronickém systému

3

Účastníci elektronického vzdělávání

1000

Z toho účastníci v rámci testování pilotních modulů

500

Informační webová stránka

1

V návaznosti na pilotní testování, v souladu s analýzou potřeb a s Plánem vzdělávání JA byla témata modulů navržena tak, aby se studijní texty mohly v případě potřeby použít pro jednotlivé na sebe navazující úrovně vzdělávání, a to:

1. úroveň –  obecná (moduly pro adaptační kurz a úvodní moduly pro jednotlivá právní odvětví; cílové skupiny = čekatelé, případně asistenti).

2. úroveň –rozšiřující (moduly pro jednotlivá právní odvětví; cílové skupiny = čekatelé, a to s důrazem na rozlišení justiční a právní a případně asistenti v návaznosti na jejich specializaci).

3. úroveň – specializační (nadstavbové moduly primárně určeny pro vzdělávání soudců a státních zástupců, vychází z požadavků justiční praxe a soustředí se na otázky, které se před soudy nejčastěji řeší, a to s oporou dosavadní judikatury).

V rámci technologického řešení byly stávající i nové elektronické systémy propojeny do jednoho celku. Účastník se prostřednictvím vytvořeného Vzdělávacího portálu Justiční akademie může přihlásit jak na prezenční seminář, tak i studovat zvolený e-learningový kurz.

Pozitivní zájem o nové technologie a moderní trendy ve vzdělávání se projevil jak v počtu účastníků pilotních kurzů, tak i v zájmu o podstatně větší okruh disciplín než předpokládal projekt. Bližší podrobnosti a statistiku lze nalézt v Závěrečné zprávě a v přílohách k vyhodnocení projektu na stránce: http://www.jacz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=207&lang=cs.

PŘEHLED DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Počet pilotních modulů

15

Vyškolení autorů studijních opor

52

Vytvoření studijních opor

104

Vytvoření manuálů pro práci v elektronickém systému

6

Účastníci elektronického vzdělávání

2770

Z toho účastníci v rámci testování pilotních modulů

895

Informační webová stránka

1

Předpokládaný záměr – zvýšit úroveň vzdělanosti a informovanosti pracovníků justice moderní formou elektronického vzdělávání, a to v širokém spektru výukových směrů a témat – se Justiční akademii daří prostřednictvím poskytnuté podpory plně naplnit.

Po skončení podpory budou k dispozici všechny výstupy projektu. Udržitelnost projektu bude zajištěna zejména prostřednictvím studijních programů, zpřístupněných a dostupných prostřednictvím vzdělávacího portálu. Každý zaměstnanec resortu justice tak má možnost si svou kvalifikaci zvýšit, rozšířit nebo doplnit prostřednictvím studijních programů, a to formou kombinovaného či distančního studia.

Hlavní přínosy projektu spočívají ve zvýšení počtu vyškolených zaměstnanců, snížení časových a finančních nároků na vzdělávání (využitím kombinované a distanční formy studia se snižují náklady na cestování, ubytování, stravování účastníků prezenčních kurzů) a v zavedení moderní flexibilní technologie, která přispěje ke zvýšení odborné úrovně zaměstnanců justice a tedy i ke zvýšení kvality jejich práce.

DOKUMENTY K PROJEKTU

Okamžik, prosím. Načítám data...